Mag de inspecteur van de belastingdienst een huisarts vragen stellen over zijn patiënt in het kader van diens belastingpositie? En kan de huisarts beantwoording achterwege laten op basis van zijn verschoningsrecht? Gerechtshof Den Haag deed in een recente casus uitspraak over deze vragen.

Casus: inspecteur bevraagt huisarts

Een inspecteur heeft aan een huisarts vragen gesteld over een patiënt die van belang (kunnen) zijn voor diens aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Naar aanleiding van de door de patiënt verstrekte gegevens waren onduidelijkheden ontstaan over de dieetkosten die de patiënt als persoonsgebonden aftrekpost had opgevoerd.

Het geschil

In het geschil was of de inspecteur in strijd heeft gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel en het fair play-beginsel.

Oordeel Gerechtshof

Evenals Rechtbank Zeeland-West-Brabant in eerste aanleg heeft geoordeeld, heeft Gerechtshof Den Bosch geoordeeld dat de inspecteur bij de huisarts mocht informeren over de door de huisarts verstrekte dieetverklaring. Daarbij heeft de inspecteur niet in strijd gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Daarentegen had de huisarts, als het gaat om gegevens en inlichtingen over een patiënt, zich kunnen beroepen op zijn verschoningsrecht, indien hij de gevraagde medische informatie niet had willen verstrekken. De huisarts in kwestie heeft overigens de informatie desondanks aan de inspecteur verstrekt.

Belang praktijk

Geconcludeerd kan worden dat een inspecteur informatie bij een huisarts over een patiënt in het kader van de belastingpositie kan opvragen, zonder dat de inspecteur daarmee in strijd handelt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Vervolgens is het de vraag of de huisarts in kwestie zich al dan niet beroept op zijn verschoningsrecht.
Uiteraard beperkt deze uitspraak zich niet tot uitsluitend de huisarts. Ook bij andere zorgverleners die beschikken over relevante patiëntinformatie kan deze situatie zich voordoen. Het is opmerkelijk dat de patiënt vervolgens afhankelijk is van de zorgverlener of de (gevoelige) informatie aan de inspecteur wordt verstrekt.
 
 

Bron: Grant Thornton

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen