Uitsluitend onroerende zaken die op het moment van overdracht naar hun aard zijn bestemd voor bewoning, komen voor het verlaagde tarief van 2% in aanmerking. Het feit dat er al sprake was van bewoning doet daar niet aan af. Dat stelt Rechtbank Den Haag.

De zaak (28 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:9626) gaat als volgt. Bij de aankoop van onroerende zaken claimt een koper het lage tarief overdrachtsbelasting van 2%. Daartoe voert de koper aan dat de panden al voor de overdracht zijn bewoond en dus naar hun aard bestemd zijn voor bewoning. De panden werden onder andere gebruikt voor kamerverhuur en er waren woonunits gerealiseerd. De koper wijst in dit kader naar de door hem overgelegde gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) en naar een verklaring van een wijkagent.

Omdat de inspecteur uitgaat van het hoge tarief van 6% stapt de koper naar de rechter. Die wijst de vordering af. Daarbij wijst de rechter op de wetsgeschiedenis van artikel 14, lid 2 Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970. Daaruit blijkt dat het criterium is of de onroerende zaak 'naar zijn aard is bestemd' voor bewoning. Dat is hier niet het geval. De rechter noemt de volgende passage uit de wetsgeschiedenis.

Onder woning wordt in dit kader verstaan onroerende zaken die op het moment van de juridische overdracht naar hun aard zijn bestemd voor bewoning. Als een onroerende zaak feitelijk wordt bewoond, maar naar zijn aard niet bestemd is voor bewoning, dan wordt deze onroerende zaak niet aangemerkt als woning. Bij twijfel of een onroerende zaak naar zijn aard bestemd is voor bewoning is mede van belang of de gemeente aan de onroerende zaak een woonbestemming heeft gegeven. Het gedogen door de gemeente van bewoning is niet voldoende om een onroerende zaak als woning aan te merken.

Belang voor de praktijk

Of een onroerende zaak voor de overdrachtsbelasting als woning wordt aangemerkt is afhankelijk van de vraag of het pand naar zijn aard bestemd is voor bewoning. Eerder deed zich een zaak voor waarbij een beroep op het lage tarief wel werd gehonoreerd. Daar was sprake van een onbewoonbaar gebouwencomplex dat toch als woning werd aangemerkt. Dit onderwerp kwam ook aan de orde in het artikel 2% of 6% overdrachtsbelasting?

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

22

Gerelateerde artikelen