Een gezonde lunchmaaltijd bij de werkgever kwalificeert in de huidige situatie niet als een loonbestanddeel dat gericht is vrijgesteld. Het huidige kabinet gaat geen stappen meer ondernemen om dat aan te passen, zo antwoorden de staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip op vragen van Kamerleden.

De vragen werden gesteld naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 mei 2024. Die oordeelde dat gezonde lunches die werkgevers gratis verstrekken aan hun werknemers, gericht vrijgestelde arbovoorzieningen zijn.

De wetgeving die hierover gaat, is in 2022 gewijzigd. Vanaf dat jaar zijn alleen verplichte arbovoorzieningen die uit de Arbowet voortvloeien gericht vrijgesteld, zoals een ergonomische stoel of een veiligheidshelm. Gezonde maaltijden zijn geen verplichte arbovoorziening. Het arrest heeft dus geen gevolgen voor de toepassing van de huidige gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. Bovendien is er voor werkgevers geen terugwerkende kracht mogelijk voor de jaren vóór 2022 als de loonheffingen onherroepelijk vaststaan.

De bewindslieden wijzen er in hun antwoorden op dat elke werkgever naar eigen inzicht, al dan niet in overleg met werknemers, zijn vrije ruimte van de werkkostenregeling kan inzetten voor onbelaste vergoedingen of verstrekkingen, dus ook een gezonde maaltijd. Zelfs als de vrije ruimte is opgebruikt, kunnen werkgevers er nog steeds voor kiezen om een gezonde maaltijd te verstrekken aan werknemers zonder inhouding van loonheffing. De werkgever is dan wel eindheffing verschuldigd.

Lees ook de thema's De werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen en eindheffingen en Eindheffingen: Loonbelasting heffen van de werkgever.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

831

Gerelateerde artikelen