Veel belastingplichtigen zullen geen vertrouwen hebben in het rechtsherstel op basis van de forfaitaire spaarvariant zoals die op Prinsjesdag is aangeboden door het kabinet. De koepelorganisaties NBA, NOAB, NOB, RB en SRA verwachten dan ook een stortvloed aan bezwaarschriften met alle gevolgen van dien voor de werkdruk van zowel belastingadviseurs als de Belastingdienst.

Dat laten de organisaties weten in een brief aan staatssecretaris Van Rij en recenter in een toelichtend gesprek met de bewindspersoon afgelopen maandag.

De Wet rechtsherstel box 3 biedt rechtsherstel aan belastingplichtigen die aan de massaalbezwaarprocedures over de jaren 2017 tot en met 2020 hebben deelgenomen en voor belastingplichtigen wiens aanslagen op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden of waren vastgesteld. Deze wet geldt ook voor aanslagen over de kalenderjaren 2021 of 2022.

De koepels stellen zich de vraag of de forfaitaire spaarvariant in het licht van het Kerstarrest wel overeind blijft bij de Hoge Raad. "Ons inziens kan de Hoge Raad opnieuw oordelen dat de forfaitaire spaarvariant in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom in combinatie met het discriminatieverbod uit het EVRM", schrijven zij in de brief.

Bovendien wordt voor de overbruggingsjaren 2023-2025 weliswaar zo goed als mogelijk aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement maar ook voor die jaren blijft de fiscus rekenen met forfaitaire rendementen (zie de Overbruggingswet box 3), zo staat te lezen in de brief.

Onder meer vanwege aansprakelijkheid zullen belastingadviseurs in voorkomende gevallen hun cliënten adviseren om voor de zekerheid voor ieder jaar afzonderlijk bezwaar aan te tekenen om hun individuele rechten zeker te stellen. Dit is bijvoorbeeld van belang voor belastingplichtigen die de afgelopen jaren geen bezwaar hebben gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing en waarbij nu en straks een ambtshalve vermindering wordt afgewezen, de zogenoemde niet-bezwaarmakers. Maar ook voor belastingplichtigen die bezwaar zullen gaan maken tegen de nieuwe forfaitaire spaarvariant omdat hun werkelijke rendement daarvan afwijkt.

Massaalbezwaarprocedure

De koepels verwachten dan ook een stortvloed van honderdduizenden bezwaarschriften. De organisaties willen onder meer invoering van een massaalbezwaarprocedure voor de jaren 2017-2020 om deze werkdruk te ondervangen. Met de herintroductie van een massaalbezwaarprocedure zoals die tot 2016 heeft gegolden, wordt ook bereikt dat een uitspraak in een dergelijke procedure voor iedereen gaat gelden, ongeacht of daadwerkelijk bezwaar is ingesteld door de belastingplichtige, zo stellen de koepels.

Ook de extra belastingrente waarmee belastingplichtigen zijn geconfronteerd als gevolg van de vertraagde afwikkeling van belastingaangiften door het rechtsherstel vraagt aandacht. Van Rij heeft volgens de koepels positief gereageerd op de suggesties en aangegeven dat ze nader zullen worden onderzocht.

Lees ook de dossiers Box 3 en Prinsjesdag 2022.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2022, Box 3

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

72

Gerelateerde artikelen