Vanaf 18 juni 2016 moeten buitenlandse dienstverrichter (werkgevers, uitzendkantoren) die werknemers tijdelijk in Nederland willen laten werken, zich houden aan de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

Uitgezonden personeel heeftin Nederland recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de WagwEU voorschrijft, zoals:
  • het minimumloon;
  • voldoende rusttijden;
  • veilige arbeidsomstandigheden;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
  • een minimum aantal vakantiedagen.
Als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Een stappenplan voor buitenlandse dienstverrichters staat op de Engelstalige website Answersforbusiness.nl.
 
Op basis van de WagwEU mag de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleren of de dienstverrichter voldoet aan de arbeidswetten in Nederland. De Inspectie kan een boete opleggen wanneer daar niet aan wordt voldaan. Om controle mogelijk te maken, heeft de dienstverrichter vanaf 18 juni de volgende verplichtingen:
  • Op verzoek van de Inspectie SZW alle opgevraagde gegevens en inlichtingen verstrekken.
  • Schriftelijke of elektronische documenten op de werkplek in Nederland bewaren, zoals: loonbriefjes, arbeidstijdenoverzichten, arbeidsovereenkomsten, bewijzen van betaling van bijdragen socialezekerheidsregelingen, identiteitsbewijzen werknemers.
  • Contactpersoon in Nederland aanwijzen als aanspreekpunt voor de Inspectie SZW.
In de toekomst moet de dienstverrichter ook vooraf melden waar, wanneer en met welke werknemers hijcin Nederland gaat werken. Maar deze meldingsplicht is opgeschort tot het moment waarop het digitale meldingssysteem beschikbaar is, naar verwachting op 1 januari 2018. Zie voor meer informatie over de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU de brochure.

Europese regels

De EU-landen hebben regels opgesteld voor het detacheren van werknemers. Deze regels zijn opgenomen in de detacheringsrichtlijn 96/71/EG. Omdat de regels in de praktijk niet altijd werden uitgevoerd, hebben de EU-landen handhavingsregels afgesproken in richtlijn 2014/67/EU. Alle EU-landen hebben deze handhavingsrichtlijn vóór 18 juni 2016 omgezet in nationale wetgeving. Nederland heeft dat gedaan via de WagwEU.
 

 

Bron: Grensinfo.nl

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationale sociale zekerheid

3

Gerelateerde artikelen