Door de Hillen-aftrek is het inkomen uit woning nihil. Toch is de man belasting verschuldigd omdat hij de hypotheekrente in 2014 niet meer tegen 52% kan aftrekken maar tegen 51,5%. De rechter oordeelt dat de correctie terecht is.
De zaak (Rechtbank Noord-Holland 2 november 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9203) verloopt als volgt. Een man heeft in 2014 een belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) van (afgerond) € 72.500. Daarbij is voor de eigen woning rekening gehouden met de volgende componenten:
Eigenwoningforfait:   € 3.843
Af: hypotheekrenteaftrek: € 2.363  
Af: Aftrek ‘Hillen':€ 1.480 +  
Totale aftrek:    € 3.843 -/-
Inkomen uit woning:   nihil
De man betaalt aan de top van zijn inkomen 52% belasting. De hypotheekrente komt hierop in mindering. Maar de hypotheekrente is in 2014 niet meer tegen het toptarief van 52% aftrekbaar. Er vindt in 2014 een correctie plaats van 0,5% van de in aftrek gebrachte hypotheekrente. Daardoor is de aanslag met € 11 opgehoogd. De man is het daar niet mee eens. Hij stelt dat hij door de Hillen-aftrek geen aftrek van kosten voor de eigen woning geniet.
 
De rechtbank is het daar niet mee eens. De correctie houdt verband met de in aftrek gebrachte hypotheekrente en niet met de Hillen-aftrek.

Belang voor de praktijk

In 2014 is artikel 2.10 lid 2 Wet IB 2001 ingevoerd. Dit artikel regelt dat de belastingplichtige de aftrekbare kosten voor een eigen woning niet langer tegen het toptarief van 52% in aanmerking kan nemen, maar tegen een lager tarief. Dit lagere aftrektarief gaat met stapjes van 0,5%-punt per jaar omlaag. In 2014 is het percentage waartegen de belastingplichtige hypotheekrente kan aftrekken maximaal 51,5%.
 
De aftrekbeperking is vormgegeven als een correctie op de te betalen belasting. Eerst wordt de belasting berekend waarbij de hypotheekrenteaftrek tegen het tarief van 52% plaatsvindt. Vervolgens wordt het te betalen belastingbedrag verhoogd met 0,5% (percentage voor 2014) voor zover de kosten voor een eigen woning tegen het hoogste tarief zijn afgetrokken. Als een belastingplichtige de aftrek niet in de hoogste tariefschijf inkomstenbelasting geniet, vindt geen correctie plaats. De meest mensen komen daardoor niet in aanraking met deze correctie.
 
In 2017 zijn de aftrekbare kosten voor de eigen woning aftrekbaar tegen een percentage van maximaal 50%. De correctie is dan 2% van de betaalde aftrekbare kosten.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen