Het hof oordeelt dat het verlaagde tarief op basis van de overgangsregeling uit het verdrag Nederland-Duitsland alleen van toepassing is op pensioeninkomsten.

De zaak (06-09-2023, ECLI:NL:GHSE:2023:2860) verloopt als volgt. Een man woont sinds 2011 in Duitsland en ontvangt een pensioenuitkering en AOW uit Nederland. In zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018 verzoekt hij om toepassing van de overgangsregeling in de Goedkeuringswet Verdrag NL-D.

De inspecteur en de rechtbank houden naar mening van de man ten onrechte geen rekening met toepassing van de overgangsregeling op de AOW-inkomsten. Het hof sluit zich aan bij de rechtbank en stelt de man in het ongelijk. De overgangsregeling is namelijk bedoeld voor pensioenen die vóór inwerkingtreding van het Verdrag in Duitsland waren belast bij belastingplichtigen die in Duitsland woonden. De AOW-uitkering was op grond van art. 12, lid 3 van het oude Verdrag NL-D al in Nederland belast. Voor de AOW-uitkering is dus sinds de inwerkingtreding van het gewijzigde belastingverdrag in 2016 niets veranderd. Daarom geldt de overgangsregeling niet voor die uitkering.

Belang voor de praktijk

Vanaf 2016 geldt een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Ten aanzien van de
heffing over pensioen gelden sinds die tijd andere regels. Gepensioneerden die in Duitsland wonen moeten vanaf dat jaar op grond van art. 17 lid 2 Verdrag NL-D in Nederland belasting betalen als het totaalbedrag aan periodieke pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen meer bedraagt dan € 15.000 per jaar. Tot 2016 betaalden zij op basis van het oude verdrag belasting in Duitsland over deze inkomsten. Voor deze groep belastingplichtigen is een overgangsregeling in het leven geroepen in de Goedkeuringswet Verdrag NL-D. Deze overgangsregeling houdt in dat onder voorwaarden voor inwoners van Duitsland een verlaagd tarief in de inkomstenbelasting voor pensioenen en lijfrenten geldt voor de periode 2016 tot en met 2020. Dit verlaagde tarief geldt dus niet voor AOW-inkomsten.

Bron: Legal & Tax Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

220

Gerelateerde artikelen