De Kennisgroep Successiewet komt terug op een eerder standpunt. Het aantekenen van premiesplitsing kan ook op digitale wijze plaatsvinden.

Het gaat om het standpunt van vorig jaar september met nummer KG:063:2023:34. Op een hierover gestelde vraag van een verzekeraar heeft de kennisgroep in eerste instantie geantwoord dat het invullen van een digitaal aanvraagscherm voor de toepassing van premiesplitsing niet voldoende is. Naar aanleiding van verschillende signalen uit de praktijk komt de Belastingdienst nu op dit standpunt terug.

Voorwaarde daarbij is wel dat de verzekeraar binnen het (digitale) aanvraagproces borgt, dat iedere premieplichtige/verzekeringnemer zelfstandig de keuze uitbrengt ten aanzien van de premieplicht van de (kruislings) te sluiten overlijdensrisicoverzekering.

Belang voor de praktijk

Een verzekeringsuitkering door overlijden is volgens art. 13 SW 1956 een fictief erfrechtelijke verkrijging en belast voor zover de verkrijging kan worden toegerekend aan een onttrekking aan het vermogen van de erflater. Om heffing van erfbelasting te voorkomen is het dus van belang dat de premie voor de uitkering niets aan het vermogen van de erflater is onttrokken. Voor de vraag of iets is onttrokken aan het vermogen van de erflater is onder meer van belang dat het duidelijk is welke premie voor rekening van welke persoon komt.

Uiteraard dient het huwelijksgoederenregime de premiesplitsing wel te ondersteunen. Als een verzekeringsovereenkomst meerdere premieplichtigen bevat kan de premie onder voorwaarden van één rekening geïncasseerd worden. De premieplichtigen moeten volgens § 2.2.1 van het premiesplitsingsbesluit bij de aanvraag verklaren dat:

  • Alle premieplichtigen akkoord gaan dat de premie wordt geïncasseerd bij de (eerste) verzekeringnemer.
  • De premieplichtige voor het overlijdensdeel de verzekeraar verzoekt zich voor de incasso van zijn premie te richten tot de (eerste) verzekeringnemer. De (eerste) verzekeringnemer verklaart daarmee akkoord te zijn. 

De Belastingdienst geeft aan dat over de premieverschuldigdheid geen enkel misverstand mag bestaan. Dit misverstand kan worden voorkomen door dit binnen het digitale aanvraagproces op de juiste manier in te richten.

Bron: Legal & Tax Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

149

Gerelateerde artikelen