In dit artikel staan alle wijzigingen op het gebied van formeel belastingrecht uit het belastingpakket 2020.

Overige fiscale maatregelen 2020

  • In de strijd tegen belastingontduiking wordt voorgesteld om bepaalde onherroepelijk geworden vergrijpboeten die aan beroepsbeoefenaars op grond van medeplegen zijn opgelegd, openbaar te maken. De medeplegende beroepsbeoefenaar kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
  • Er wordt een keuzeregeling ingevoerd op grond waarvan de burger kan kiezen of hij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post toegezonden wil krijgen. Een burger zit niet vast aan een gemaakte keuze, hij kan zijn keuze in beginsel zo vaak herzien als hij wenst. Een uitzondering bestaat voor de burger die tevens ondernemer is. De keuzeregeling geldt niet voor de douanewetgeving. De datum van inwerkingtreding wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.
  • Een ingediend aangiftebiljet zonder uitnodiging tot het doen van aangifte wordt ook wel de ‘spontane aangifte’ genoemd. Door voorgestelde aanpassingen van de AWR zal de wettelijke status van de (kwalificerende) spontane aangifte hetzelfde zijn als het op uitnodiging doen van aangifte. Onder omstandigheden kan worden voorzien in een verlenging met zes maanden van de termijnen.
  • Aanpassen belastingrente vennootschapsbelasting. Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte.
  • Aanpassen belastingrente erfbelasting. Voorgesteld wordt geen belastingrente in rekening te brengen indien het verzoek om een voorlopige aanslag erfbelasting of de aangifte is ontvangen binnen de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt, indien de (voorlopige of definitieve) aanslag erfbelasting wordt vastgesteld overeenkomstig dat verzoek of die aangifte. Het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend vangt aan op het moment waarop de in die situatie geldende aangiftetermijn is verstreken.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

Dossiers: Prinsjesdag 2019

Rubriek: Bronbelasting

  1990
Gerelateerde artikelen