In dit artikel staan alle wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting uit het belastingpakket 2021.

Belastingplan 2021

 • Tarief en heffingskortingen
  • Het tarief van de eerste schijf IB/LB wordt verlaagd van 37,35% naar 37,10%. Voor AOW-ers gaat het tarief eerste schijf van 19,45% naar 19,20%. Voor hen gaat het tarief in de tweede schijf van 37,35% naar 37,10%.
  • De verhoging van de arbeidskorting uit 2022 wordt al in 2021 ingevoerd.
  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2021 verlaagd, om deze vervolgens in 2022 weer te verhogen. 
 • Lagere bijtelling voor elektrische auto met zonnepanelen
  Indien een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen voldoet aan de definitie die in 2020 geldt voor de milieu-investeringsaftrek, geldt de cap (deel catalogusprijs) niet. Voor 2021 bedraagt de korting op de bijtelling voor een reguliere elektrische auto 10% van de cataloguswaarde met een maximum van € 4000. Voor een waterstofauto en een zonnecelauto bedraagt de korting steeds 10% van de cataloguswaarde.
 • De afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt versneld. Vanaf 2021 wordt deze verlaagd met € 360 per jaar (in plaats van € 250).
 • Invoeren van een winstvrijstelling voor de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de Regeling Subsidie vaste lasten MKB COVID-19 (COVID-19).
 • Fiscale behandeling Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 voor niet-werknemers
  Een bonus die wordt toegekend op basis van de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 aan niet-werknemers kunnen net als bij werknemers als eindheffingsbestanddeel in aanmerking worden genomen.

Overige fiscale maatregelen 2021

Berekeningswijze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Met de voorgestelde wetswijziging wordt de berekeningswijze van de KIA voor belastingplichtigen met meerdere ondernemingen en belastingplichtigen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband geregeld. Voor een deel betreft dit een verduidelijking van de wettekst en voor een deel een wijziging van het uit de arresten van de Hoge Raad van 24 mei 2019 (V-N 2019/26.3) en van 1 mei 2020 (V-N 2020/22.5) voortvloeiende recht.

In de voorgestelde aanpassing van de KIA is expliciet opgenomen dat voor het bepalen van de hoogte van de KIA per onderneming ook wordt uitgegaan van het investeringsbedrag per onderneming van de belastingplichtige en niet van het totaal aan investeringen voor alle ondernemingen van die belastingplichtige tezamen.

Het aan de belastingplichtige toe te rekenen investeringsbedrag bestaat uit de investeringen in zijn buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen vermeerderd met de aan hem toe te rekenen investeringen voor het samenwerkingsverband. Deze investeringen worden in beginsel bepaald aan de hand van het totaal door het samenwerkingsverband geïnvesteerde bedrag naar rato van zijn gerechtigdheid tot de (over)winst van het samenwerkingsverband.

Wet aanpassing box 3

Per 1 januari 2021 wordt het heffingvrije vermogen verhoogd van € 30.846 naar € 50.000. Voor partners wordt het heffingvrije vermogen per 1 januari 2021 € 100.000. De schijfgrenzen die horen bij het berekenen van het forfaitair rendement uit sparen en beleggen worden opnieuw vastgesteld, de tweede schijf begint bij een box 3-vermogen van € 100.000 en de derde schijf bij een vermogen van € 1.000.000. Het tarief in box 3 wordt verhoogd van 30% naar 31%.

De verhoging van het heffingvrije vermogen werkt door naar de vermogenstoets die in veel inkomensafhankelijke regelingen wordt gehanteerd. Zonder aanpassingen zouden meer betrokkenen in aanmerking komen voor een (hogere) inkomensafhankelijke tegemoetkoming. In dit wetsvoorstel wordt daarom voorgesteld om de vermogenstoets voortaan te baseren op de rendementsgrondslag in box 3. Belastingplichtigen met een vermogen van meer dan € 31.340. Dit geldt ook voor belastingplichtigen met een bedrag aan groene beleggingen moeten aangifte inkomstenbelasting doen. De beschikking bedrag rendementsgrondslag of de beschikking bedrag groen beleggen wordt dan vermeld op de aanslag inkomstenbelasting.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

Dossiers: Prinsjesdag 2020

  2660
Gerelateerde artikelen