In dit artikel staan alle wijzigingen op het gebied van de loonbelasting uit het belastingpakket 2021.

Belastingplan 2021

 • Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 wordt de fiscale behandeling van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (COVID-19) gecodificeerd.
 • De gerichte vrijstelling voor scholing gaat ook gelden bij vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid.
 • Aanpassingen vrije ruimte werkkostenregeling
  De in het Besluit noodmaatregelen coronavirus (V-N 2020/24.3) opgenomen goedkeuring dat voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte die voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die fiscale loonsom bedraagt, wordt gecodificeerd. Het percentage van 1,2% dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000 wordt per 1 januari 2021 verlaagd naar 1,18%.

Overige fiscale maatregelen 2021

 • Overgangsrecht levensloopregeling
  Per 1 januari 2012 is de fiscale levensloopregeling in beginsel komen te vervallen. Er geldt overgangsrecht voor werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak hadden, waarvan de waarde in het economische verkeer op die datum € 3.000 of meer bedroeg. Dit overgangsrecht eindigt met ingang van 1 januari 2022. 
  Voorgesteld wordt om dat overgangsrecht op enkele punten te wijzigen. Ten eerste om de relevante datum circa twee maanden naar voren te halen door deze op 1 november 2021 te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld te regelen dat in dit kader de instelling die de regeling uitvoert, optreedt als inhoudingsplichtige. Ten slotte wordt voorgesteld te regelen dat de standaardloonheffingskorting niet wordt toegepast en dat geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is verschuldigd. Eveneens is voorgesteld dat na 31 oktober 2021 geen fiscale faciliteiten meer gelden voor (nieuwe) inleg in een levensloopregeling.
 • Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Afdrachtvermindering S&O met betrekking tot publieke kennisinstellingen. Publieke kennisinstellingen komen niet in aanmerking voor de S&O-afdrachtvermindering als zij werkzaamheden verrichten met het karakter van speur- & ontwikkelingswerk. Om onduidelijkheid weg te nemen wordt voorgesteld de woorden ‘zonder winstoogmerk’, zoals nu vermeld in de definitie van het begrip ‘publieke kennisinstelling’ in de WVA, te laten vervallen.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2020

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

Informatiesoort: Nieuws

  1123
Gerelateerde artikelen