"Het is verstandiger en logischer om werkelijke vermogensinkomsten net als inkomen uit onder meer arbeid in box 1 te belasten. Het dient een betrekkelijk eenvoudig systeem te worden waarin plek blijft voor box 2 . Elke belastingplichtige met een gezond boerenverstand moet het stelsel kunnen begrijpen en daardoor in de praktijk ook kunnen toepassen." Dat is het voorstel van het Register Belastingadviseurs (RB), een beroepsorganisatie met zo'n 6.000 aangesloten leden.

Het RB hoopt met dit voorstel te voorkomen dat er een eindeloze discussie en juridische strijd zal blijven bestaan zolang er met forfaitaire rendementen wordt gewerkt. Box 3 is immers al jaren een belastingtechnische en juridische uitdaging, wegens de forfaitaire rendementen die leiden tot onevenredige heffingen. Het RB vindt het daarom verstandiger vanaf 2027 werkelijke inkomsten uit vermogen te belasten in box 1 en om box 3 in het geheel te schrappen.

Hoofduitgangspunt van het voorstel is dat de heffing niet moet plaatsvinden over een forfaitair inkomen, maar over het daadwerkelijk genoten inkomen uit sparen en beleggen, waarbij kleine spaarders en beleggers door een inkomensdrempel voor inkomsten uit vermogen worden ontzien.

In de uitwerking zou volgens het RB een vermogenswinstbelasting moeten worden ingevoerd waarbij bij realisatie van vermogenswinsten pas belastingheffing plaatsvindt en niet over tussentijdse waardemutaties. Daarnaast zouden belastingplichtigen kunnen kiezen om bepaalde vermogenselementen te belasten volgens een vorm van vermogensaanwasbelasting.

Om heffing box 1 mogelijk te maken zou de werkingssfeer van afdeling 3.4 van de Wet IB 2001 (Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden) moeten worden uitgebreid met belastbaar resultaat uit vermogen. Wetstechnisch zou art. 3.90 Wet IB 2001 als volgt luiden:

"Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en vermogen is het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit een of meer werkzaamheden of vermogensbestanddelen die geen belastbare winst of belastbaar loon genereren verminderd met de terbeschikkingstellingsvrijstelling (§ 3.4.3 Vermogensvrijstelling)."

en de artikelen 3.91 e.v. Wet IB 2001:

"Onder het resultaat uit een of meer werkzaamheden of vermogensbestanddelen wordt verstaan het gezamenlijke bedrag van de inkomsten die de belastingplichtige uit een of meer vermogensbestanddelen geniet."

Het RB stelt verder voor om een tariefkorting voor vermogensinkomsten toe te passen omdat in de huidige systematiek inkomen uit werk zwaarder wordt belast dan inkomen uit vermogen. Het effectieve tarief waartegen vermogensinkomsten worden belast zijn afgerond 32,5 procent (basis IB-schijf) en 45 procent (hoge IB-schijf).

Volgens de beroepsorganisatie heeft het voorstel als voordeel dat er is niet of nauwelijks nog (tarief)arbitrage tussen box 1 en box 3 mogelijk is. Vermogensinkomsten in de winstsfeer én vermogensinkomsten in de privésfeer worden beide immers in box 1 belast. Ook 'peildatumarbitrage' zou tot het verleden moeten behoren.

Andere uitgangspunten van het plan zijn:

  • Belastingplichtigen met een hoger inkomen dienen meer belasting te betalen dan mensen met een lager inkomen.
  • Door de inkomsten uit vermogen te belasten in box 1 worden over deze inkomsten premies volksverzekeringen geheven.
  • Door het indexeren van de tariefschijven in box 1 en de inkomensdrempel wordt inflatie (deels) niet belast.
  • Het systeem van belastingheffing over vermogen dient zoveel als mogelijk inpasbaar te zijn in de bestaande systematiek van wet- en regelgeving, zodat niet of nauwelijks nieuwe fiscale regelingen hoeven te worden getroffen.
  • Kleine spaarders en beleggers zouden in de nieuwe opzet geen ondersteuning van belastingadviseurs nodig moeten hebben.

Op 9 mei a.s. debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van box 3. Het volledige 'visiestuk' van het RB is te lezen op de website van de beroepsorganisatie (pdf). Lees ook het opiniestuk van RB-lid Eric van Uunen over dit voorstel.

Bron: RB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Carrousel: Carrousel

124

Gerelateerde artikelen