De NOB vindt het een gemiste kans dat de forfaitaire kostenvergoeding voor de bezwaarfase niet wordt verhoogd. In de conceptwijziging Besluit proceskosten bestuursrecht wordt de forfaitaire proceskostenvergoeding in beroep en hoger beroep verhoogd. Ook voor een gegrond bezwaar zou een hogere prijs op zijn plaats zijn, aldus de Orde in haar reactie op de internetconsultatie wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht.

Om te voorkomen dat belanghebbenden en hun gemachtigden de besluitvorming van het bestuursorgaan doelbewust gaan frustreren, geeft de Orde in overweging om aan artikel 2 lid 3 Bpb toe te voegen dat het bestuursorgaan en de rechter de forfaitaire vergoeding kunnen verminderen bij kennelijk onredelijk handelen van de (gemachtigde van) belanghebbende.

Verder geeft de Orde in overweging om de gewenste actievere rol van de bestuursrechter nadrukkelijk in de tekst van artikel 2 lid 3 Bpb tot uitdrukking te brengen, door aan te geven dat hij naar aanleiding van een verzoek om toekenning van een kostenvergoeding ex. artikel 8:75 Awb uit eigen beweging moet nagaan of zich omstandigheden hebben voorgedaan die een hogere vergoeding rechtvaardigen.

Lees de hele reactie.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

  672
Gerelateerde artikelen