De PvdA in de Eerste Kamer vindt de verhuurderheffing van 1,7 miljard euro "een tamelijk eendimensionale maatregel en onvoldoende doordacht." Senator Adri Duivesteijn sprak deze stevige woorden in zijn maidenspeech. Hij vreest dat de heffing ten koste gaat van de investeringscapaciteit van woningbouwcorporaties. Bij het woningmarktakkoord tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, CU en SGP is de uiteindelijke opbrengst van de verhuurderheffing al verlaagd van 2 miljard euro naar 1,7 miljard euro in 2017, maar daarmee zijn de zorgen van een van de coalitiepartijen dus nog niet weggenomen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

De verhuurderheffing hangt nauw samen met de inkomensafhankelijke huurverhoging. De Eerste Kamer heeft dinsdagavond hoofdelijk ingestemd met de wet, met een minieme meerderheid van een stem, die het mogelijk moet maken om per 1 juli de inkomensafhankelijke huurverhoging te realiseren. Hiertoe geeft de belastingdienst aan de verhuurder aan in welke inkomenscategorie een huishouden zich bevindt, waarmee de verhuurder vervolgens kan vaststellen met welk percentage de huur (boven de inflatie) mag worden verhoogd. Met de inkomensafhankelijke huurverhoging kan volgens het kabinet het zogenoemde scheefwonen worden tegengegaan wat de doorstroming op de woningmarkt ten goede komt. Bovendien moet deze mogelijkheid van huurverhoging leiden tot hogere huuropbrengsten voor woningbouwcorporaties waarmee zij de verhuurderheffing kunnen betalen. De PvdA stemde in met de inkomensafhankelijke huurverhoging onder de voorwaarde dat minister Blok voor Wonen en Rijksdienst overtuigend aantoont dat woningbouwcorporaties voldoende investeringsmogelijkheid behouden bij een hogere verhuurderheffing. Samen met een aantal andere  partijen werd zelfs verzocht om een samenhangende visie en een breed akkoord met de sector. Blok zegde toe een samenhangende schets te overleggen, maar gezien de scherpe verhoudingen in de sector temperde hij de verwachtingen voor een nationaal akkoord.

Verhuurderheffing

De verhuurderheffing vindt plaats over de WOZ-waarde van zelfstandige huurwoningen, waarbij er een heffingsvrije voet per verhuurder is van tien maal de gemiddelde WOZ-waarde van het bezit. Blok is voornemens om de Tweede Kamer nog voor de zomer een wetsvoorstel te doen toekomen waarin de verhuurderheffing vanaf 2014 wordt geregeld. Eerder heeft de bewindsman al aangegeven dat hij er daarbij vanuit gaat dat de vormgeving gelijk is aan die van de heffing van 2013.

Op woensdag 13 maart vindt overigens nog een uitgebreid debat in de Tweede Kamer plaats over het huurbeleid en de verhuurderheffing. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen