De eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen (van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) die verband houden met de eigen woning wordt verruimd.

 In de Successiewet 1956 is nu een vrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016) opgenomen, mits de schenking verband houdt met:

  • de verwerving of verbouwing van een eigen woning,
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning, of
  • de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de vervreemde eigen woning van het kind.

De hoogte van de vrijstelling wordt structureel verruimd van € 53.016 (bedrag 2016) tot € 100.000 (bedrag 2017). Verder vervalt de beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind, waardoor er ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beperking gelden dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 iedereen tussen 18 en 40 jaar van een familielid of van een derde eenmalig een schenking van maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting mag ontvangen, mits deze wordt aangewend voor de eigen woning. Deze verruiming zal om budgettaire redenen pas in werking treden per 1 januari 2017. Met de maatregel wordt beoogd om een bijdrage te leveren aan de reductie van de eigenwoningschuld. De regeling wordt in 2020 geëvalueerd.

De verhoogde schenkingsvrijstellingen zijn eenmalige vrijstellingen. De hoofdregel is dat de verkrijger per schenker eenmaal in zijn leven van één van de regelingen gebruik kan maken. In 2013 en 2014 is iedereen in de gelegenheid gesteld om eerdere schenkingen voor de eigen woning aan te vullen tot de voor die jaren geldende verhoogde vrijstelling van € 100 000. Op grond van het thans voorgestelde overgangsrecht gaat een vergelijkbare regeling ook gelden voor diegenen die in de kalenderjaren 2015 en 2016 gebruik maken van de voor die jaren geldende verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 53.016 (bedrag 2016). Zij kunnen in de jaren 2017 en 2018 bij een schenking voor de eigen woning nog een vrijstelling toepassen tot het bedrag waarmee de met ingang van 2017 geldende vrijstelling de thans bestaande vrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016) te boven gaat. Het overgangsrecht wordt daarmee – in combinatie met de tijdelijke verhoogde vrijstelling in 2013 en 2014 – zodanig vorm gegeven dat iedereen de mogelijkheid krijgt of heeft gehad om vrij van schenkbelasting te schenken tot € 100.000 voor de eigen woning.

 

Lees ook het thema over Schenken.


 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2015

1

Gerelateerde artikelen