In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Weekers van Financiën vrijdag de voorwaarden gepreciseerd voor de afbakening van een op 31 december 2013 bestaand stamrecht. Die voorwaarden had Weekers ook al in het wetgevingsoverleg van afgelopen maandag genoemd, maar de Kamer had verzocht om een schriftelijke bevestiging.
Weekers zet in de brief de drie voorwaarden op een rij. Ten eerste moet de aard en omvang van de vrijgestelde stamrechtaanspraak op 31 december voldoende bepaald of bepaalbaar zijn. Uit de getekende stamrechtovereenkomst moet derhalve blijken dat de werkgever aan zijn werknemer een aanspraak toekent op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon. Die uitkeringen mogen niet later ingaan dan in het jaar waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Korte termijn

De tweede voorwaarde is dat uit de overeenkomst blijkt dat het bedrag ter financiering van de aanspraak bij een in de wet aangewezen aanbieder wordt ondergebracht. Ten derde moet op 31 december de ontslagdatum vaststaan. Het ontslag moet dus voor 1 januari zijn aangezegd en 'binnen een korte termijn uitgevoerd worden'. Weekers schrijft dat van een korte termijn 'in ieder geval sprake is als het gaat om de wettelijke opzegtermijn, met een maximum van zes maanden'.

Comfort

Elke aanspraak die aan deze drie voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de toepassing van het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling. Het is dus niet nodig om een sociaal plan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te melden, aldus de staatssecretaris. Weekers heeft nog contact gehad met dat ministerie, schrijft hij, om te bepalen of dit overgangsrecht in de praktijk tot problemen zal leiden. Uit dat overleg is volgens hem gebleken dat er door de afbakening van de op 31 december 2013 bestaande aanspraken en door de 80%-regeling (als het bedrag ter financiering van de aanspraak vóór 15 november door de werkgever is overgemaakt, kan in 2014 nog van de 80%-regeling gebruik gemaakt worden) 'voldoende comfort wordt geboden en dat er geen evidente knelpunten te verwachten zijn'.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2013

0

Gerelateerde artikelen