Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is een uitwerking van de Europese richtlijn over toereikende minimumlonen. Op dit moment zijn er in de landen grote verschillen in bijvoorbeeld arbeidswetgeving en kosten in levensonderhoud. Daarom is in de richtlijn een kader voorgesteld dat in iedere lidstaat kan worden toegepast.

Aan de hand van procedures en referentiewaarden, kan worden beoordeeld of het wettelijk minimumloon toereikend is. Zo moet bij de beoordeling van de toereikendheid van het minimumloon onder meer rekening worden gehouden met de koopkracht van het minimumloon en het algemene niveau van de lonen en de verdeling ervan. Dit draagt eraan bij dat werknemers met een minimumloon kunnen rondkomen en dat werken loont. Het blijft aan de lidstaten zelf om te bepalen hoe hoog het minimumloon moet zijn.

Verder wordt verduidelijkt dat een werknemer niet mag worden benadeeld als hij of zij een beroep doet op toegekende rechten.

Bevorderen collectieve onderhandelingen

De richtlijn vraagt ook om maatregelen om de cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties te bevorderen, zodat meer mensen onder bescherming van een cao vallen, bedrijven een gelijk speelveld hebben en de concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt gedempt.

Hoewel het Nederlandse cao-stelsel goed functioneert, is er ruimte voor verbetering. Zo valt in Nederland 72% van de werknemers onder een cao. Dit is onder de drempel van 80% die is gesteld in de richtlijn.

Om te voldoen aan de Europese standaarden, werkt Van Gennip met sociale partners aan een actieplan. Het is de bedoeling dat dit plan in november 2025 wordt ingediend bij de Europese Commissie.

Inwerkingtreding

De wet moet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De uiterlijke datum waarop de richtlijn moet zijn geĆÆmplementeerd in nationaal recht is 15 november 2024.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Sociale zekerheid algemeen

235

Gerelateerde artikelen