Als een werkgever als eigenrisicodrager voor de Ziektewet zelf het dagloon gaat berekenen, dan moet hij rekening houden met een aantal wijzigingen op het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.

De wijzigingen gelden sinds 1 februari 2014 voor alle Ziektewet-dagloonberekeningen. Deze wijzigingen komen nog in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen te staan dat op 1 juni 2013 inging.

Wijzigingen rond uitzendkrachten

De wijzigingen betreffen vooral de dagloonberekeningen van uitzendkrachten. Hieronder staan de veranderingen.

  1. Bij uitzendkrachten (met en zonder uitzendbeding) wordt het dagloon niet meer gebaseerd op 'de dienstbetrekking', maar op de ‘inkomstenverhouding' zoals die staat in de loonaangifte en in de polisadministratie.
  2. Heeft de inkomstenverhouding nog niet het hele refertejaar geduurd? Dan worden de dagloondagen geteld vanaf het begin van de inkomstenverhouding (tot einde refertejaar). Aangiftetijdvakken zonder loon blijven daarbij buiten beschouwing.
  3. Had de werknemer een Ziektewet-uitkering tijdens een doorlopende inkomstenverhouding? Dan telt deze mee bij de dagloonvaststelling.
  4. Bij werknemers die ziek zijn of verlof hebben, zijn er misschien lagere inkomsten. De regels hierover in het dagloonbesluit gelden nu ook voor uitzendkrachten zonder uitzendbeding bij een doorlopende inkomstenverhouding.

Het dagloon wordt dus berekend met de gegevens uit de polisadministratie. Een periode van WW-uitkering in het refertejaar speelt niet meer mee in de berekening van het dagloon. Door de nieuwe manier van berekenen kunnen eigenrisicodragers voor de Ziektewet nu ook zelf het dagloon berekenen.

Het voorkomen van nul-daglonen

Een andere wijziging betreft het zogeheten nul-dagloon. Op grond van het dagloonbesluit was een dagloon van € 0 mogelijk. Dit kwam voor als een dienstverband begon in het laatste aangiftetijdvak van het refertejaar.

Kreeg de werknemer in dat tijdvak geen loon, omdat dit later werd betaald? Dan zou dat loon niet meegenomen kunnen worden in de berekening van het dagloon met als resultaat een nul-dagloon.

Om dit te voorkomen wordt het dagloon gebaseerd op het loon vanaf de start van het dienstverband tot de dag waarop de werknemer ziek of werkloos is geworden. Dit loon wordt dan gedeeld door het aantal dagloondagen in die periode. Deze regel geldt voor alle Ziektewet-dagloonberekeningen en dus niet alleen voor uitzendkrachten.

Voor de duidelijkheid: dagloondagen zijn dagen van maandag tot en met vrijdag. Het wijzigingsbesluit wordt later dit jaar definitief, maar UWV houdt er nu al rekening mee.

Bron: UWV

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid ziektekosten

22

Gerelateerde artikelen