Op donderdag 5 december verschijnt nummer 7313. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. dr. S.J.C. Hemels - Gezin of individu: een Gordiaanse knoop in de IB – Deel 1: Welvaartstheorie

Er is veel politieke aandacht voor de belastingdruk van het eenverdienersgezin. Regelmatig wordt gepleit voor een gezinsbelasting en het weer overdraagbaar maken van de heffingskorting. In een tweeluik bespreekt de auteur de criteria die kunnen worden gebruikt bij de afweging tussen een gezinsbelasting en een individuele belasting. Dit eerste deel focust op de uit de welvaartseconomie afkomstige criteria van neutraliteit en economische efficiëntie.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. F.W. van Willigenburg - Artikel 20a Wet VPB 1969 onder de spoedreparatiemaatregelen – Wanneer en hoe?

In dit artikel wordt besproken in welke gevallen rekening gehouden moet worden met art. 20a Wet VPB 1969 onder de spoedreparatiemaatregelen. Hierbij wordt ook ingegaan op het toerekenen van verliezen aan de verschillende maatschappijen in de fiscale eenheid. De auteur concludeert dat vrij snel wordt toegekomen aan het toepassen van art. 20a Wet VPB 1969 alsof er geen fiscale eenheid is, bespreekt de praktische problemen die kunnen ontstaan bij het toerekenen van de verliezen en gaat in op de gevolgen van liquidaties, ontvoegingen, fusies en splitsingen.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. dr. E.W. Ros - Hoe het EVA-hof in een fiscaal arrest een bijzondere symbiose tussen context, homogeniteit en effectiviteit tot stand bracht

In Richtlijn 2004/38 is een groot deel van de regelgeving en jurisprudentie over het vrije verkeer van personen binnen de EU neergelegd. Het burgerschap van de Unie vormt het uitgangspunt van Richtlijn 2004/38. Richtlijn 2004/38 maakt eveneens deel uit van het EER-acquis. Het burgerschap van de Unie daarentegen niet. In deze bijdrage bespreekt de auteur aan de hand van onder andere het fiscale Gunnarsson-arrest van het EVA-hof of bepalingen van Richtlijn 2004/38 op grond van het Polydor-beginsel een afwijkende uitleg kunnen hebben onder de EER-overeenkomst. De auteur gaat daarbij ook in op de vraag hoe een eventuele afwijkende uitleg zich verhoudt tot het homogeniteitsvereiste uit de EER-overeenkomst.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

P.J.S. Brok Msc - Essays on Corporate Finance and Corporate Taxation

Op dinsdag 10 december 2019 zal Peter Brok promoveren aan de Tilburg University op het proefschrift ‘Essays on Corporate Finance and Corporate Taxation’.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. M.J. van Hulten - Aiming for Well-Being through Taxation: A Framework of Caution and Restraint for States

Op vrijdag 13 december 2019 zal Mart van Hulten promoveren aan de Tilburg University op het proefschrift ‘Aiming for Well-Being through Taxation: A Framework of Caution and Restraint for States’.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Belastingrecht: te moeilijk voor niet-fiscalisten?

In het eerste deel van dit tweeluik bleek dat op grond van de welvaartstheorie een individuele belasting de voorkeur heeft boven een gezinsbelasting. In dit tweede deel bespreekt prof. dr. S.J.C. Hemels andere criteria die kunnen worden gebruikt bij de afweging tussen een gezinsbelasting en een individuele belasting, dit betreft zowel culturele, juridische als economische argumenten.

Een voorstel voor een herziening van de fiscale eenheid btw

In deze bijdrage doen mr. R.D. Dirks & mr. H. Mezouar een voorstel voor een herziening van de fiscale eenheid btw naar aanleiding van de arresten van 5 juli 2019 inzake de fiscale eenheid btw. Het voorstel spitst zich toe op een aantal elementen van de fiscale eenheid btw: (1) de verwevenheidsvereisten, (2) het laten vervallen van het vereiste van ondernemerschap en (3) de verplichte beschikking.

Producten: WFR-signaleringen

4