Op donderdag 13 augustus verschijnt nummer 7345. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Mr. P.W. Hofman - Het perpetuum mobile van de onrechtvaardige box 3-heffing
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. L.C.H.N. Kuivenhoven en dr. J.H.M. Nieuwenhuizen - De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is objectief en gerechtvaardigd

Nederland kent sinds vele jaren een ruimhartige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting. Hoewel Nederland hiermee volledig in de pas loopt met de ons omringende landen, is er veel kritiek op de BOR. Die kritiek ziet met name op het gebrek aan onderzoek naar de noodzaak voor een dergelijke regeling en de (veronderstelde) ongelijkheid die dat oplevert. De auteurs zijn echter van mening dat er objectieve rechtvaardigingen bestaan voor een dergelijke vrijstelling en dat van een (disproportionele) ongelijke behandeling geen sprake is.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. drs. R. Hein - Kunstmatige intelligentie in de fiscaliteit: de computer als belastingadviseur?

Computertechnologie heeft veel invloed op de maatschappij en de opmars van zogeheten kunstmatige intelligentie zal dat beeld alleen maar versterken. De fiscaliteit is geen uitzondering: digitale hulpmiddelen spelen een steeds grotere rol bij de beantwoording van belastingvraagstukken. Het is interessant om te bekijken wat computers nu al kunnen, maar nog belangwekkender is de vraag: wat kunnen ze straks nog meer? Kunnen computers in de (nabije) toekomst zelfstandig fiscale adviezen geven?
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

F.M. Witpeerd - Belastingheffing van personenvennootschappen

Verslag van de bijeenkomst van de Vereniging voor Belastingwetenschap over het rapport van de Commissie Personenvennootschappen, gehouden op 17 juni 2020 in Den Haag.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Bouwstenen voor een betere Successiewet?

In deze bijdrage worden de beleidsopties besproken die zijn opgenomen in de Bouwstenen voor een beter belastingstelsel. De bijdrage van prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken beperkt zich tot de voorstellen die de schenk- en erfbelasting raken, waaronder de afschaffing van de eigenwoningschenking, de invoering van een generieke vrijstelling van € 30.000, de verhoging van het toptarief met 10%-punten. Zijdelings komen ook de beleidsopties met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en die met betrekking tot estate planning en huwelijk aan bod.

Het ijzerenvoorraadstelsel: verleden, heden en toekomst
Het ijzerenvoorraadstelsel is afkomstig uit de vooroorlogse bedrijfseconomie en heeft sinds de jaren ‘50 een vaste plek verworven als fiscaal voorraadwaarderingsstelsel. Er kunnen inmiddels meerdere vraagtekens worden gezet bij de toekomstbestendigheid. In deze bijdrage gaan prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk en D.T.C. Tol MSc in op een aantal technische aspecten van het ijzerenvoorraadstelsel en wordt de toekomstbestendigheid besproken vanuit verschillende invalshoeken.

Producten: WFR-signaleringen

  240
Gerelateerde artikelen