Het kabinet stelt voor om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in te trekken en het voor 2021 gereserveerde budget in te zetten voor een verlaging van de werkgeverspremie AWf in 2021. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

Uit het informele overleg met de Europese Commissie (EC) over de BIK is naar voren gekomen dat de EC geen garantie kan geven dat de BIK geoorloofde staatssteun betreft. Een positief oordeel van de EC over de BIK in zijn huidige vorm blijft hiermee onzeker en een uiteindelijk oordeel van de Europese rechter laat jaren op zich wachten. Om de onzekerheid die hiermee is ontstaan weg te nemen, gaat het kabinet over tot een andere ondersteuning van het bedrijfsleven. Dit om te voorkomen dat ondernemers uiteindelijk toch geen aanspraak kunnen maken op de BIK-tegemoetkoming of dat zij op een later moment een verleende tegemoetkoming met rente moeten terugbetalen.

Voor intrekking van de BIK is een wetswijziging noodzakelijk. Het daarvoor benodigde wetsvoorstel is inmiddels voor advies ingediend bij de Raad van State en wordt daarna zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het voorstel is om de AFf-premie nog in 2021 te verlagen door middel van een ministeriële regeling, zo mogelijk per 1 augustus 2021.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Premieheffing, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 1 juni

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

  132
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen