Advocaat-Generaal Niessen concludeert dat de aan X opgelegde IB-aanslagen niet te hoog zijn en dat rechtsherstel niet nodig is. Het oordeel van het hof is in overeenstemming met de rechtspraak van de Hoge Raad.

X is het niet eens met de door hem verschuldigde box 3-heffing over zijn vermogen. Voor het jaar 2017 bedraagt de belastingdruk 487%. Hij is dan ook van mening dat de box 3-heffing in strijd is met art. 1 EP EVRM. Hof Amsterdam oordeelt dat de box 3-heffing voor de jaren 2015 - 2018 ten aanzien van X niet een individuele en buitensporige last tot gevolg heeft. X gaat in cassatie. Hij stelt daarbij, onder verwijzing naar het Kerst-arrest (Hoge Raad 24 december 2021, nr. 21/01243, V-N 2022/2.3), dat voor alle jaren rechtsherstel moet worden geboden.

Advocaat-Generaal Niessen concludeert dat de aan X opgelegde IB-aanslagen niet te hoog zijn en dat rechtsherstel niet nodig is. Het oordeel van het hof is in overeenstemming met de rechtspraak van de Hoge Raad. Verder is de uitspraak van het hof volgens de A-G conform het, na de uitspraak, gewezen arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022 (nr. 21/03587, V-N 2022/23.4). Vervolgens gaat de A-G nog uitgebreid in op de vraag of, en zo ja, wanneer de feitenrechter gehouden is wél rekening te houden met het arrest van 20 mei 2022. De A-G adviseert de Hoge Raad om het beroep in cassatie van X ongegrond te verklaren.

Lees ook het thema Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen

Dossiers: Box 3

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 13 september

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen