Het rechtsherstel box 3 heeft voor veel burgers tot gevolg dat het box 3-inkomen daalt, waardoor ook het verzamelinkomen daalt. Dit kan effect hebben op regelingen die de omvang van de vergoeding afhankelijk stellen van dit verzamelinkomen. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer.

Voor de bepaling van de precieze effecten worden de geëigende stappen doorlopen: na besluitvorming wordt de uitvoerbaarheid getoetst door middel van een uitvoeringstoets. Daar waar het rechtsherstel box 3 doorwerkt naar regelingen die worden uitgevoerd door de Belastingdienst en DG Toeslagen wordt dit bij het herstel automatisch aangepast. De burger hoeft hier geen actie voor te ondernemen.

Voor tenminste de volgende regelingen is sprake van budgettaire impact:

  • Kinderopvangtoeslag
  • Wet Kindgebonden Budget
  • Zorgtoeslag
  • Ouderenkorting
  • Aanvullende Beurs
  • Tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Scholing (WTOS)
  • Draagkrachtberekening
  • Bijverdiengrens in het MBO
  • Inkomensafhankelijke hogere huurverhoging
  • Verhuurders Eigen Bijdrage WLZ/WMO

Bij erfbelasting, Wet op de Rechtsbijstand, Energiebespaarlening via het Warmtefonds en de huurtoeslag kan ook effect optreden. Een uitvoeringstoets moet uitsluitsel bieden.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 12 mei

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

67

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen