Hof Amsterdam oordeelt dat X bv de (kunstmatig) gecreëerde rentelasten niet in aftrek kan brengen. Er is sprake van fraus legis. Verder liggen aan de leningen geen in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag.

De Nederlandse B Bank nv en het Franse C Bank S.A. gebruiken belanghebbende, X bv, als joint-venturevennootschap voor hun samenwerking. Een tot het C-concern behorende vennootschap, het Luxemburgse A bank S.A., verwerft X bv als een bestaande Nederlandse plankvennootschap. A S.A. financiert X bv met een grote hoeveelheid vreemd vermogen en voor een gering deel met kapitaal. In de jaren 2006 - 2007 zetten B bv, C S.A. en X bv een investeringsstructuur op. Deze structuur leidt er onder andere toe dat X bv, door aftrek van de aan A S.A. verschuldigde rente, geen belasting is verschuldigd over het rendement op een aangeschafte portefeuille. Verder blijft het rendement op een andere portefeuille in Luxemburg grotendeels onbelast door bepaalde betaalde vergoedingen. De portefeuille wordt gehouden door C bedrijf, waar X bv uiteindelijk ook een belang in verwerft. De vergoedingen die X bv vanuit C bedrijf ontvangt, zijn in Nederland vrijgesteld op grond van de deelnemingsvrijstelling. Naar aanleiding van een onderzoek stelt de inspecteur vast dat X bv ten onrechte een rentelast / vrijgesteld deelnemingsresultaat voor een bedrag van € 31,2 mln (2007/2008) en € 31,1 mln (2008/2009) claimt. De inspecteur legt vervolgens VPB-navorderingsaanslagen op aan X bv. Volgens hem is sprake van fraus legis. Rechtbank Noord-Holland volgt het standpunt van de inspecteur. De rechtbank overweegt daarbij dat X bv een portefeuille heeft aangekocht met het vooropgezette doel om de daarop te realiseren rendementen af te zetten tegen de gecreëerde renteaftrek (Bosal-gat).

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat voor de periode vanaf 1 januari 2008 aan de leningen niet in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. X bv kan de verschuldigde rente dan niet in aftrek brengen. Ook kan X bv de rente die betrekking heeft op de periode voorafgaand aan 1 januari 2008 niet in aftrek brengen. Het is aannemelijk dat de leningen zijn aangegaan met het doorslaggevend oogmerk om belasting te besparen. Er is sprake van fraus legis omdat de (kunstmatig) gecreëerde rentelasten zijn afgezet tegen op kunstmatige wijze bij X bv tot stand gekomen voordelen. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 10a

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 13

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 8 oktober

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

29

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen