Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het aangifteformulier belastingplichtigen niet dwingt tot het doen van een onjuiste aangifte of tot valsheid in geschrifte leidt. Daarnaast kunnen onder werkelijk behaalde rendementen ook ongerealiseerde waardestijgingen worden begrepen.

In zijn aangifte IB/PVV 2018 geeft X als grondslag voor de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen een bedrag van € 1.070.860 aan. Zijn box 3 vermogen bestaat uit bank- en spaartegoeden, aandelen en onroerende zaken. X zijn bezwaar tegen de opgelegde aanslag is meegenomen in de massaalbezwaarprocedure. X stelt echter dat zijn bezwaar betrekking heeft op valsheid in geschrifte en niet op schending van het eerste protocol van het EVRM, waardoor zijn bezwaar afwijkt van de massaalbezwaarprocedure. Het bezwaar van X wordt, voor zover het ziet op valsheid in geschrifte, afgewezen en uiteindelijk toch opgenomen in de massaalbezwaarprocedure. De inspecteur legt na het Kerstarrest (HR 24 december 2021, 21/01243, V-N 2022/2.3) een verminderingsbeschikking op overeenkomstig het Besluit rechtsherstel (Besluit Staatssecretaris van Financiën van 28 juni 2022, 2022-176296, Stcrt. 2022, 17063, V-N 2022/34.3).

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het juist invullen van het aangifteformulier, anders dan X stelt, belastingplichtigen niet dwingt tot het doen van een onjuiste aangifte of tot valsheid in geschrifte leidt. Het aangifteformulier is een vertaalslag van de wettelijke bepalingen en dient om het voor belastingplichtigen makkelijker te maken om te voldoen aan de belastingverplichtingen. Verder kunnen ook ongerealiseerde waardestijgingen onder onder werkelijk behaalde rendementen worden begrepen. Dat voor het rechtsherstel wordt uitgegaan van de voor de onroerende zaak vastgestelde WOZ-waarden, is in lijn met de uitgangspunten van de Wet IB 2001. Er is geen reden om af te wijken van het Besluit rechtsherstel.

Lees ook het Dossier box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 26

Algemene wet bestuursrecht 8:1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 23 februari

Carrousel: Carrousel

63

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen