Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel Belastingplan 2022 bij de Tweede Kamer ingediend.

Het pakket bestaat uit zes wetsvoorstellen. Naast het Belastingplan 2022 en Overige fiscale maatregelen 2022 gaat het om: het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, het wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen, het wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking en het wetsvoorstel Wet verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen.

Ook is het wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel naar de Tweede Kamer gestuurd.
Hieronder behandelen wij het Belastingplan 2022. Tenzij anders is vermeld, geldt een datum van inwerkingtreding van 1 januari 2022.

Inkomstenbelasting

Tarief en heffingskortingen:

 • Het tarief in de eerste schijf gaat naar 37,07% (AOW-ers, eerste schijf: 19,17%). Het tarief in de tweede schijf blijft 49,5%. De grens is € 69.398;
 • de arbeidskorting wordt langzamer afgebouwd;
 • het maximumbedrag van de IACK wordt per 2022 verlaagd met € 395.

Aanpassing cap in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s

 • De cap in de bijtelling (de catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is) wordt vanaf 2022 in twee stappen verlaagd. Vanaf 1 januari 2022 wordt de geldende korting van 6% op de bijtelling toegepast op een cap van € 35.000 en vanaf 2023 op een cap van € 30.000.

Verhogen steunpercentages in de Milieu-investeringsaftrek

 • Per 1 januari 2022 worden de steunpercentages in de Milieuinvesteringsaftrek (MIA) verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

Vrijstelling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen

 • De Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 en haar opvolger de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (Subsidie vaste lasten) worden niet tot de winst gerekend. Dit is een codificatie van een beleidsbesluit (V-N 2021/4.3). Voorwaarde is dat voor de periode waar de subsidie op ziet, goedkeuring van de Europese Commissie (EC) moet zijn verkregen.

Uitzondering fiscaal partnerbegrip voor toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

 • De uitzondering op het fiscale partnerbegrip voor de persoon die geen inwoner van Nederland en geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is, gaat niet gelden voor de toepassing van de IACK. Hiermee wordt de behandeling van belastingplichtigen met een in het buitenland woonachtige partner die geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is voor wat betreft de IACK, gelijkgetrokken met de behandeling van belastingplichtigen met een partner die binnenlandse belastingplichtige of kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is.

Loonbelasting

Verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups met een jaar

 • De versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups, die per 1 januari 2022 zou vervallen, wordt met een jaar verlengd. Hierdoor mag het belastbare loon van dga’s van innovatieve start-ups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon.

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

 • Introductie van een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van bepaalde thuiswerkkosten. Uitgangspunt is een vrijstelling voor een forfaitair bedrag van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag of deel daarvan. Voor de kosten verbonden aan het inrichten van een werkplek thuis, bestaan al gerichte vrijstellingen. Voor eenzelfde werkdag kan niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek van toepassing zijn. Als een werknemer ten minste 128 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reist (woon-werkverkeer), mag de werkgever een vaste onbelaste reiskostenvergoeding geven alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar naar die vaste werkplek reist. Voorgesteld wordt om een vergelijkbare regeling te introduceren voor de thuiswerkkostenvergoeding. Voorgesteld wordt de 128 dagenregeling, zowel ten aanzien van de vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer als voor de thuiswerkkostenvergoeding, pro rata toe te passen als structureel (gedeeltelijk) wordt thuisgewerkt.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte (COVID-19)

 • Voor het jaar 2021 zal de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die fiscale loonsom bedragen. Dit is een codificatie van een beleidsbesluit (V-N 2021/14.3).

Vennootschapsbelasting

Temporele beperking verrekening voorheffingen met de Vennootschapsbelasting (Sofina)

 • Voorgesteld wordt om de mogelijkheden voor verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) met de VPB voor belastingplichtigen temporeel te beperken met ingang van 1 januari 2022. Dit is een reactie op het Sofina-arrest (V-N 2018/62.11). Het Sofina-arrestbesluit (V-N 2020/65.11) wordt na de inwerkingtreding van de voorgestelde maatregel ingetrokken. Dit beleidsbesluit biedt een verruiming van de teruggaafmogelijkheden, terwijl de voorgestelde tegenmaatregel een temporele beperking van de verrekening van voorheffingen voor belastingplichtigen in de VPB inhoudt.

  De verrekening van voorheffingen wordt gelimiteerd tot het bedrag aan te betalen VPB vóórdat rekening is gehouden met de verrekening van voorheffingen. De verrekeningsbeperkingsmaatregel kan ertoe leiden dat (een deel van) de geheven voorheffingen in een jaar niet verrekend kunnen worden. Voor die gevallen wordt in de voorgestelde regeling voorzien in de mogelijkheid voor de belastingplichtige om het in een jaar niet voor verrekening in aanmerking komende bedrag aan voorheffingen, over te brengen naar een later jaar.

Overdrachtsbelasting

Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding

 • Er komt onder voorwaarden een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor verkrijging van een woning als gevolg van een terugkoop van een woning van een natuurlijk persoon, mits hiermee uitvoering wordt gegeven aan een verkoopregulerend beding dat bij de eerdere verkrijging rechtstreeks of middellijk aan deze natuurlijke persoon is opgelegd.

Verduidelijkingen en technische wijzigingen overdrachtsbelasting

 • Er wordt een aantal onduidelijkheden in de antimisbruikbepaling van de startersvrijstelling weggenomen. Zo wordt de antimisbruikbepaling niet toegepast indien ten tijde van de eerste verkrijging de woningwaardegrens, die op 1 april 2021 in werking is getreden, nog niet gold;
 • De antimisbruikbepaling wordt zodanig gewijzigd dat deze niet langer van toepassing kan zijn op verkrijgingen door rechtsopvolgers krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht van de persoon die de startersvrijstelling heeft toegepast;
 • Voorgesteld wordt de wet zodanig aan te passen dat ook rekening kan worden gehouden met onvoorziene omstandigheden ten aanzien van het hoofdverblijfcriterium die zich voordoen vóór het tijdstip van verkrijging, maar nadat de aan die verkrijging ten grondslag liggende koopovereenkomst tot stand is gekomen.

BPM

Aanpassen CO2-schijfgrenzen en de schijftarieven voor personenauto’s en de CO2-grens en tarief voor de dieseltoeslag voor personenauto’s.

Milieuheffingen

Uitbreiding overgangsrecht Postcoderoosregeling

 • De overgangsregeling die geldt in verband met het vervallen per 1 april 2021 van de Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting (Postcoderoosregeling) wordt uitgebreid. In geval van het vertrekken van een lid wordt wel toegestaan dat een nieuw lid recht krijgt op de voordelen van de Postcoderoosregeling, zolang deze nog geldt voor de betreffende coöperatie. Hiervoor geldt terugwerkende kracht tot en met 1 april 2021.

Aanpassen verlaagd tarief walstroom

 • Voorgesteld wordt om de definitie van walstroominstallatie aan te passen, zodat bepaalde walstroominstallaties die nu niet kwalificeren voor het verlaagde tarief, daar toch gebruik van kunnen maken. Ook installaties die niet beschikken over een zelfstandige aansluiting kunnen kwalificeren voor het verlaagde tarief.

Aanpassen energiebelasting ter voorkoming dubbele belasting bij batterijopslag

 • Voorgesteld wordt om de levering van elektriciteit aan een energieopslagfaciliteit onder voorwaarden niet aan te merken als een belaste levering voor de energiebelasting.

Toeslagen

Verhoging leeftijdsgrens status kind van vergunninghouder

 • De leeftijdsgrens voor de eis van een rechtmatige status voor medebewoners voor de huurtoeslag wordt verhoogd naar 18 jaar. Dit betekent dat bij de geboorte van een kind van vergunninghouders geen directe actie van de ouders wordt gevergd om aanspraak te blijven maken op huurtoeslag.

Huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding

 • In de voorwaarde dat eerder sprake moet zijn geweest van recht op huurtoeslag wordt de specificering dat dit de maand voorafgaand aan de overschrijding het geval moet zijn, met ingang van 1 januari 2022 geschrapt. Dit betreft schrijnende situaties waarin de huurgrensoverschrijding plaatsvindt zonder dat in de maand voorafgaand aan de overschrijding sprake is van recht op huurtoeslag, bijvoorbeeld omdat juist in het jaar van de huurgrensoverschrijding sprake was van een te hoog inkomen of vermogen.

--------------

Wetsvoorstel

Memorie van toelichting

Nader rapport

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

Editie: 22 september

Dossiers: Prinsjesdag 2021

  2087
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen