De Staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag en de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de derde nota van wijziging worden de maatregelen in de energiebelasting aangepast in verband met de introductie van een prijsplafond. Het prijsplafond komt in de plaats van de maatregelen in de energiebelasting die erop waren gericht de kostenstijging van energie te dempen in 2023. Dit betekent dat de eerder aangekondigde tijdelijke tariefverlaging in de eerste verbruiksschijf aardgas en elektriciteit en de tijdelijke verhoging van de belastingvermindering geen doorgang vinden. Met de opgenomen wijziging van de Mijnbouwwet wordt bewerkstelligd dat onder de voor de cijns relevante omzet eveneens wordt begrepen het resultaat uit een rechtshandeling die strekt tot het afdekken van een prijsrisico dat ter zake van gewonnen of te winnen koolwaterstoffen wordt gelopen (hedgecontracten). Daarnaast worden met deze nota van wijziging enkele omissies hersteld en een redactionele aanpassing voorgesteld.

Aan de nota naar aanleiding van het verslag ontlenen wij dat het kabinet bereid is te kijken naar de mogelijkheid om de oudedagsreserve vrijwillig vrij te laten vallen in de winst van een boekjaar. Het vrijstellen van een deel van een vrijwillige vrijval, respectievelijk het afrekenen tegen een lager tarief, ligt echter niet voor de hand. Vanuit de Kamer is er een wens is om de afschaffing met het overgangsrecht van de IACK anders vorm te geven. Daarom wil de staatssecretaris een alternatief voorstel uitwerken, waarbij het huidige voorstel komt te vervallen en alle ouders (zowel bestaande als nieuwe ouders) recht blijven houden op de IACK, terwijl het kortingsbedrag in een aantal jaarlijkse stappen wordt afgebouwd tot nihil, waarna de IACK volledig wordt afgeschaft. 

Lees ook het thema Wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36202).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Milieuheffingen

Dossiers: Prinsjesdag 2022

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

43

Gerelateerde artikelen