Het nieuwe jaar staat voor de deur en brengt ook op arbeidsrechtelijk gebied enkele belangrijke wetwijzigingen met zich mee. Hieronder geeft Baker Tilly Berk een korte weergave:
1 januari 2016: Wet aanpak schijnconstructies. Per 1 juli 2015 is het eerste deel van de Wet aanpak schijnconstructies reeds ingevoerd. De maatregelen uit het tweede deel van deze wet betreffen een verplichte girale betaling van tenminste het netto equivalent van het wettelijk minimumloon en de verplichting tot specificatie van onkostenvergoeding(en) op de loonstrook.
 
1 januari 2016: Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg. Deze nieuwe wet is specifiek gericht op zorgaanbieders, maar brengt niet alleen wijzigingen in arbeidsrechtelijke zin met zich mee. Zorgaanbieders worden verplicht referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst treden en dat een ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 
1 januari 2016: Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd. Per 1 juli 2015 waren in dit kader reeds de regels met betrekking tot ontslag en de transitievergoeding gewijzigd. Om het (nog) aantrekkelijker te maken om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen, dan wel te houden, regelt de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd onder meer:
  • loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte maximaal 13 weken;
  • opzegverbod bij ziekte 13 weken;
  • opzegtermijn wordt één maand;
  • wettelijk minimumloon van toepassing;
  • ketenregeling kan bij cao verruimd worden;
1 januari 2016: Wet flexibel werken. Deze wet geeft werknemers een wettelijk recht om eens per jaar verzoek te doen voor wijziging van de werkplek of werktijden. Een dergelijk verzoek kan niet zomaar door de werkgever worden afgewezen, maar vereist is een goed onderbouwde, schriftelijke reactie. Het wordt mogelijk om in CAO afwijkende afspraken te maken en het wordt ook mogelijk om met OR, of PVT een eigen bedrijfsregeling op te stellen.
 
1 januari 2016: Werkloosheidswet. In het nieuwe jaar zal de derde tranche van de Wet Werk & Zekerheid, de WW betreffende, in werking treden. De WW wordt van maximaal 38 maanden teruggebracht naar -uiteindelijk- maximaal 24 maanden.
 
1 april 2016: Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Door de invoering van deze wet zal de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) worden vervangen door een stelsel van (vooraf door de belastingdienst goedgekeurde) modelovereenkomsten.
 
Naar alle verwachting wijzigt per 1 juli 2016 de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI), waardoor payrollers mogelijk recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in vaste dienst zijn.
 
Dit overzicht behelst slechts een beknopte weergave van de belangrijkste, aankomende arbeidsrechtelijke wetswijzingen.
 
 
 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

1

Gerelateerde artikelen