Een ondernemer die te weinig of te veel btw heeft betaald, zal dit moeten corrigeren door een suppletie of bezwaarschrift in te dienen. Ook kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen of zelf overgaan tot het uitbetalen van te veel betaalde btw. De ondernemer zal in deze gevallen belastingrente moeten betalen of vergoed krijgen. Voor aanslagen en teruggaven over tijdvakken vóór 1 januari 2012 gelden nog de ‘oude' regels voor heffingsrente.
Per 1 april 2014 blijft de belastingrente gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, maar gaat een minimum van 4% gelden (nu is dat slechts 3%). Dit percentage zal ook voor de invorderingsrente gaan gelden.

Wanneer belastingrente betalen

Als een ondernemer te weinig btw op aangifte heeft voldaan, dan is hij belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het betreffende kalender- of boekjaar. De rente loopt door tot 14 dagen na de datum van de naheffingsaanslag.
 
Tip! Er wordt geen belastingrente berekend als binnen drie maanden na afloop van een jaar een suppletieaangifte wordt ingediend. De suppletieaangifte moet wel als een vrijwillige verbetering kwalificeren.

Wanneer belastingrente ontvangen

De Belastingdienst vergoedt belastingrente als zij de teruggaafbeschikking niet vaststelt binnen acht weken na ontvangst van het verzoek om de teruggaaf. De renteperiode start echter niet eerder dan na drie maanden na afloop van het kalender- of boekjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft. De acht-wekentermijn geldt niet als de teruggaaf het gevolg is van een standpunt van de inspecteur waarop hij is teruggekomen. De renteperiode eindigt op de veertiende dag na dagtekening van de teruggaafbeschikking.

Advies BDO

Omdat het rentepercentage een stuk hoger wordt en er een ‘wachttijd' voor een rentevergoeding bij teruggaven geldt, is het verstandig om nog sneller over te gaan tot het indienen van een suppletie. Overigens is het verplicht om een suppletie in te dienen zodra bekend wordt dat over het verleden te veel of te weinig btw is betaald. Voor het niet of te laat indienen van een suppletie kan de Belastingdienst een boete opleggen.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

62

Gerelateerde artikelen