De verplichting die de Nederlandse Pensioenwet aan pensioenfondsen oplegt om, naast het kapitaal ter dekking van de toekomstige verplichtingen, bij wijze van buffer een eigen vermogen van een bepaalde omvang aan te houden, is niet in strijd met Europees recht. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

De zaak verloopt als volgt. Twee stichtingen die belangen van ouderen behartigen hebben een procedure aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De stichtingen stellen dat de door de Pensioenwet aan pensioenfondsen opgelegde verplichting om bij wijze van buffer een bepaald eigen vermogen aan te houden, in strijd is met de Europese richtlijn op het gebied van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (de IORP II-richtlijn).

De stichtingen vorderen daarom dat de rechter bepaalt dat de desbetreffende bepalingen van de Pensioenwet buiten toepassing moeten blijven. De stichtingen willen daarmee bereiken dat pensioenfondsen het vermogen dat zij nu als buffer aanhouden, kunnen gebruiken om de pensioenen te verhogen.

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van de stichtingen. Naar het oordeel van de Hoge Raad heeft het hof terecht geoordeeld dat de IORP II-richtlijn slechts minimum harmonisatie in de EU beoogt en de lidstaten niet belet verdere voorschriften ter bescherming van deelnemers en pensioengerechtigden in te voeren.

In het bijzonder laat de richtlijn aan de Staat de vrijheid aanvullende voorschriften vast te stellen over het door Nederlandse pensioenfondsen aan te houden eigen vermogen, ook als de dekking die de pensioenfondsen bieden niet dezelfde zou zijn als ‘een dekking tegen biometrische risico’s verzekeren’ in de zin van de richtlijn.

De Hoge Raad verwerpt ook het standpunt van de stichtingen dat de ruimte die de richtlijn biedt voor aanvullende regels op nationaal niveau veel beperkter is. De bepalingen in de Pensioenwet over het door pensioenfondsen als buffer aan te houden eigen vermogen zijn daarom niet in strijd met de IORP-II richtlijn.

De uitspraak heeft nummer ECLI:NL:HR:2024:194.

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

179

Gerelateerde artikelen