Hof Den Haag heeft in hoger beroep de vordering van de Stichting Pensioenbehoud en de Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Brabant (KBO-Brabant) tegen de Staat afgewezen. De Nederlandse pensioenwet is niet strijdig met Europese regelgeving, zo concludeert het hof.

De stichting en de ouderenorganisatie vinden dat de artikelen 131 en 132 van de Pensioenwet in strijd zijn met Europese regelgeving, namelijk de zogenoemde IORP II-richtlijn. In die richtlijn is bepaald dat pensioenfondsen bepaalde buffers moeten aanhouden als zij biometrische risico's verzekeren. Biometrische risico's zijn risico's in verband met overlijden, arbeidsongeschiktheid en levensverwachting.

Volgens de stichting en de ouderenbond verzekeren de Nederlandse pensioenfondsen dergelijke risico's niet en wordt daarom ten onrechte verlangd dat zij buffers aanhouden. Deze buffers kunnen nadelig zijn voor de hoogte van de pensioenuitkeringen.

Het hof verwerpt dat standpunt. De Nederlandse pensioenfondsen bieden wel degelijk een dekking tegen de zogenaamde biometrische risico’s en in de Nederlandse wetgeving zijn daarom terecht op grond van de Europese Richtlijn buffervereisten gesteld. Er kan nog steeds van 'verzekeren' worden gesproken, ook al kunnen de pensioenen worden gekort bij een tekort van het pensioenfonds. Ook bij een korting van de pensioenen wordt namelijk nog steeds 'een dekking' geboden. Verzekeren is namelijk niet hetzelfde als een bepaalde uitkering garanderen.

Bovendien is de Nederlandse Staat vrij om strengere regels te stellen voor het aanhouden van buffers dan de IORP II-richtlijn eist. Er kan daarom niet worden geconcludeerd dat de artikelen 131 en 132 van de Pensioenwet onrechtmatig zijn. De rechtbank had de vordering van de stichting en de ouderenbond ook al afgewezen.

Bron: Hof Den Haag

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

43

Gerelateerde artikelen