Voor alle bedrijven, van klein tot groot, gaat de vennootschapsbelasting de komende jaren verder omlaag dan het kabinet eerder al had aangekondigd. Daar is ruimte voor nu de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet doorgaat.

Het kabinet was al van plan de vennootschapsbelasting voor grote ondernemingen stapsgewijs te verlagen van 25 naar 22,25 procent, en die voor het midden- en kleinbedrijf van 20 naar 16 procent. In de nieuwe plannen die staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft ontvouwd, komen de tarieven in 2021 uit op respectievelijk 20,5 en 15 procent.

Grote bedrijven moeten wel wat langer wachten op verlaging van de winstbelasting. De in het Regeerakkoord voorziene verlaging van het hoge Vpb-tarief in 2019 wordt uitgesteld; het tarief blijft in 2019 25%. Maar in de twee jaar daarna daalt de belasting op bedrijfswinsten boven de 200.000 euro dus wel een stuk sneller dan voorzien.

Expatregeling

De inperking van de gunstige belastingregeling voor buitenlandse werknemers gaat door, maar er komt een overgangsregeling voor expats die daar al in 2019 of 2020 door zouden worden getroffen. Dit betekent dat de verkorting voor nieuwe gevallen al ingaat in 2019, maar voor bestaande gevallen pas vanaf 2021.

Daarnaast wordt vanaf 2021 structureel 200 miljoen euro uitgetrokken om de werkgeverslasten op arbeid te verlagen. Die maatregel is nog niet geconcretiseerd.

Rekening-courantmaatregel

Het kabinet verzacht daarnaast de pijn voor directeuren-grootaandeelhouders, die voortaan belasting moeten gaan betalen op hoge leningen die zij afsluiten bij hun eigen onderneming. Deze verzachting bestaat uit twee onderdelen:

  • in plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd;
  • bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden.

Beperking fbi-regime gaat niet door

Het verbod op beleggingen in Nederlands vastgoed voor fiscale beleggingsinstellingen vervalt. Omdat de dividendbelasting wordt gehandhaafd, vervalt immers de directe aanleiding voor dit verbod.

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Het oorspronkeijke voorstel bepaalt dat op alle gebouwen voor de VPB-winstbepaling tot maximaal de WOZ-waarde mag worden afgeschreven. Als verzachtende maatregel stelt het kabinet nu voor dat de belastingplichtige alsnog 3 jaar volgens het oude regime mag blijven afschrijven als het gebouw vóór 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen 3 jaar is afgeschreven.

Spoedreparatie fiscale eenheid

In het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid was voorzien dat de spoedreparatiemaatregelen in de vennootschapsbelasting en dividendbelasting zouden terugwerken tot en met 25 oktober 2017, 11.00 uur. Als verzachtende maatregel zal het kabinet deze terugwerkende kracht beperken tot en met 1 januari 2018.

S&O-afdrachtvermindering

Ook wordt het innovatieve bedrijven met een extra belastingkorting makkelijker gemaakt te investeren in onderzoek en ontwikkeling. . Het kabinet geeft de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) een impuls door het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering in 2020 te verhogen met 2%-punt van 14% naar 16%. Innovatieve ondernemers krijgen hierdoor een hogere vermindering van de af te dragen loonbelasting, als zij kosten maken en uitgaven doen voor speur- en ontwikkelingswerk. 

Alle maatregelen bij elkaar zijn goed voor een bedrag van circa 1,9 miljard euro structureel vanaf 2020. Dat is ook het bedrag dat gemoeid was met de afschaffing van de dividendbelasting. Minister-president Mark Rutte had eerder op de dag al aangekondigd dat de extra financiële ruimte door het schrappen van die maatregel geheel ten goede zou komen aan het bedrijfsleven. Bovenstaande concretiseringen staan in een brief die staatssecretaris Snel maandagavond naar de Tweede Kamer stuurde. Meer details worden verwacht in de nota van wijziging die op 26 oktober 2018 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees ook de column van Edwin Heithuis over het gewijzigde belastingpakket.

Bron: ANP/Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2018

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

4

Gerelateerde artikelen