Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Hij wil dat het pensioen bij echtscheiding in de toekomst automatisch wordt verdeeld.

Bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) van toepassing. Partijen kunnen er voor kiezen om deze wet uit te sluiten. Doen zij dat niet dan delen zij het pensioen meestal via de zogeheten standaardverevening. De ex-partner verkrijgt daarbij het recht op uitbetaling van 50% van het te verevenen ouderdomspensioen. Maar dat moet dan wel op tijd worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. Hiervoor geldt een periode van 2 jaar. Alleen dan heeft de vereveningsgerechtigde recht op rechtstreekse uitbetaling van de termijnen door de pensioenuitvoerder. Als men de melding vergeet of de termijn laat verstrijken, moet de uitbetaling met de ex-partner/vereveningsplichtige worden geregeld, ook als die daar geen zin in heeft.
 
Minister Koolmees stelt dat de verdeling eenvoudiger moet en wil het automatisch gaan regelen. Daarmee wil hij kwetsbare partners beter beschermen. Binnen de huidige Wet VPS kunnen de ex-echtgenoten kiezen - uitgaande dat de pensioenuitvoerder akkoord gaat - voor conversie (artikel 5 Wet VPS). Bij conversie komen de (ex-)echtgenoten overeen dat het recht op uitbetaling van het ouderdomspensioen (eventueel samen met de aanspraak op nabestaandenpensioen) wordt omgevormd in een eigen recht op ouderdomspensioen van de vereveningsgerechtigde jegens de pensioenuitvoerder.
 
Minister Koolmees wil de Wet VPS dusdanig aanpassen (zie Aanbiedingsbrief tweede evaluatie Wet VPS en 
Evaluatie Wet VPS (Ministerie SZW en Ministerie J&V) dat er automatisch sprake is van conversie.

Belang voor de praktijk

De Wet VPS gaat uit van standaardverevening. Maar als de vereveningsgerechtigde en/of vereveningsplichtige het mededelingsformulier niet binnen 2 jaar na de scheiding opstuurt, gebeurt er feitelijk niets bij de pensioenuitvoerder. Die keert het pensioen dan uit aan de pensioengerechtigde en de vereveninggerechtigde moet zijn/haar aandeel daarin dan maar bij de ex-echtgenoot halen. Dit uitgangspunt wordt als het aan Minister Koolmees ligt gewijzigd van: ‘geen pensioenverevening, tenzij u een formulier toestuurt', naar ‘automatische conversie, tenzij u aangeeft dat u het pensioen niet wilt verdelen'. Koolmees wil dit medio 2019 bespreken met de Tweede Kamer. De komende tijd werkt hij het voorstel verder uit met de pensioensector, het Actuarieel Genootschap en andere betrokkenen.
 

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Huwelijksvermogensrecht

0

Gerelateerde artikelen