Hof Den Bosch oordeelt dat een pensioenuitkering niet meetelt bij de bepaling van de hoogte van het fictief loon.
De zaak (12 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4426) verloopt als volgt. Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een salaris van € 60.000. Vanaf april 2011 ontvangt hij een pensioenuitkering van zijn BV. Zijn salaris wordt gehalveerd. Volgens de inspecteur moet de BV voor de loonheffing uitgaan van een gebruikelijk loon van € 42.000 (= 70% x € 60.000). De DGA is het hier niet mee eens. Hij vindt dat je bij het vaststellen van het gebruikelijk loon rekening mag houden met het pensioen dat hij van zijn BV ontvangt.
 
In eerste aanleg heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant al geoordeeld dat de inspecteur bij het bepalen van het gebruikelijke loon terecht geen rekening houdt met het pensioen dat de DGA van zijn BV ontvangt. Hof Den Bosch sluit zich hierbij aan. Het gebruikelijk loon moet worden bepaald zonder rekening te houden met het loon uit vroegere dienstbetrekking – het pensioen – dat de DGA van zijn BV ontvangt. Dit volgt volgens het hof ook uit de letterlijke tekst van artikel 12a Wet LB 1964, waarin de gebruikelijkloonregeling is opgenomen. Bovendien, zo merkt het hof op, strookt de uitleg van de DGA ook niet met het doel en de strekking van deze bepaling. Het gelijk is aan de inspecteur.

Belang voor de praktijk

Het klinkt natuurlijk heel logisch: een pensioenuitkering ziet op vroegere arbeid, niet op tegenwoordige arbeid. Bij de bepaling van het gebruikelijk loon – de zakelijke beloning die tegenover deze tegenwoordige arbeid staat – mag je geen rekening houden met deze pensioenuitkeringen. Toch is dit standpunt wel verdedigd, ook in het kader van de uitfasering van pensioen in eigen beheer. Gesteld werd dat de afkoopsom die een DGA geniet voor het in eigen beheer gehouden pensioen meetelt bij de bepaling van het gebruikelijk loon. Een beetje afkoopsom leidt er dan al snel toe dat de DGA geen enkele andere beloning van zijn BV hoeft te genieten in het afkoopjaar. Dat uitgangspunt is, naar nu duidelijk blijkt, onjuist. Náást de afkoopsom voor het pensioen in eigen beheer zal een DGA dus nog steeds een gebruikelijk loon moeten genieten.
 
 
Lees ook het thema over Gebruikelijk loon en verzekeringsplicht DGA.
 
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Loonbelasting

143

Gerelateerde artikelen