De Pensioenfederatie roept de wetgever op om voor de aanpak van schijnzelfstandigheid met een stevige financiële en wettelijke borging te komen, zowel in Nederland als op Europees niveau. Op dit moment is er nog geen handig instrument waarmee pensioenuitvoerders schijnzelfstandigen in beeld kunnen krijgen.

De pensioenfederatie doet deze oproep na de beslissing van de Hoge Raad dat de overeenkomsten van de Deliveroo-bezorgers als arbeidsovereenkomst kwalificeren. Daarnaast gaat het kabinet de regels aanscherpen waardoor het duidelijker wordt wanneer een zelfstandige eigenlijk in loondienst zou moeten werken. Dat moet schijnconstructies vaker voorkomen. De Belastingdienst stopt uiterlijk in 2025 het handhavingsmoratorium.

Van andere betrokken instanties en autoriteiten wordt eveneens verwacht dat zij de handhaving van de Wet DBA actief ter hand nemen. De pensioensector heeft daarin ook een belangrijke rol, maar kan deze alleen adequaat vervullen als een aantal zaken goed geregeld wordt, zo vindt de federatie. "Het is belangrijk dat aan de voorkant duidelijk is wanneer sprake is van schijnzelfstandigheid. De sector heeft handvatten nodig om daarop te kunnen handhaven. Anders moeten pensioenfondsen steeds terugvallen op dure en langlopende rechtszaken."

Als namelijk blijkt dat zelfstandigen eigenlijk werknemers zijn, zoals in de Deliveroo-zaak, dan hebben zij in de meeste gevallen recht op pensioenopbouw bij een pensioenfonds. Dat betekent dat pensioenfondsen met terugwerkende kracht premies moeten innen bij die werkgevers. Die bedragen kunnen hoog oplopen.

Als een werkgever failliet gaat of het bedrijf beëindigt, dan kan het UWV slechts met terugwerkende kracht van een jaar de achterstallige premies vergoeden. Als het bedrijf langer dan een jaar geen premies heeft betaald dan zou dat een financiële strop betekenen voor het pensioenfonds en diens deelnemers, constateert de Pensioenfederatie. Om te voorkomen dat achterstallige premies tot onevenredige consequenties leiden voor zowel de schijnzelfstandigen als pensioenuitvoerders, is zowel een financiële oplossing als een oplossing in wetgeving nodig, zo is de wens van de federatie.

De federatie zou bij de bedrijven een éénduidig label of codering willen waaruit blijkt welke diensten en door wie worden aangeboden. "Registratie van de aanbieders en uitvoerders van platformwerk-applicaties, zoals Deliveroo, is dan ook van belang, evenals ketenafspraken met andere handhavende instanties zoals de Belastingdienst".

Bron: Pensioenfederatie

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Loonbelasting, Premieheffing

24

Gerelateerde artikelen