Het belastingpakket 2019 bestaat uit zeven wetsvoorstellen aangevuld met implementatievoorstel ATAD1. Hieronder behandelen we alle wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting.

Aanbiedingsbrief pakket Belastingplan 2019

 • Het kabinet gaat excessief lenen van de eigen vennootschap ontmoedigen. Het kabinet is van plan om in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel in te dienen met een zogenoemde rekening-courantmaatregel. Deze maatregel ontmoedigt het lenen boven een bedrag van € 500.000 van de eigen vennootschap. Uit onderzoek blijkt dat veel aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) grote bedragen lenen van hun eigen vennootschappen. Door te lenen van de eigen vennootschap kunnen ab-houders belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen en in bepaalde situaties zelfs afstellen.

  Bij de uitwerking van de maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren:

  • Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.
  • Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

  Het is de bedoeling dat de rekening-courantmaatregel op 1 januari 2022 in werking treedt. De ab-houder heeft dus ruim drie jaar de gelegenheid om de schuld aan zijn vennootschap terug te brengen tot maximaal € 500.000. Bovendien bestaat in 2019 de mogelijkheid om tegen het huidige box 2-tarief van 25% een dividenduitkering te doen die vervolgens kan worden gebruikt voor de aflossing van de schuld aan de vennootschap, aldus de Staatssecretaris van Financiën.

  Het conceptvoorstel wordt geconsulteerd via een internetconsultatie, zodat het bedrijfsleven en de adviespraktijk in de gelegenheid zijn om commentaar te geven en suggesties te doen.

Belastingplan 2019

 • Het toptarief in de IB en LB wordt in 2019 51,75%. In de tweede en derde schijf geldt een tarief van 38,10%. Het tarief in de eerste schijf wordt 36,65%. Voor AOW-gerechtigden geldt in de eerste schijf een tarief van 18,75% en in de tweede schijf een tarief van 20,20%.
 • De tarieven in de tweede en derde schijf (IB/LB) worden stapsgewijs gelijkgetrokken met het nieuwe tarief in de eerste schijf (basistarief). Het basistarief voor een inkomen tot en met € 68.507 wordt in 2021 37,05%. Het nieuwe toptarief komt uit op 49,5%. Voor belastingplichtigen die niet of niet voor alle volksverzekeringen premieplichtig zijn, zoals AOW-gerechtigden, is het gezamenlijk tarief in het eerste deel lager dan in het tweede deel. Voor hen geldt dus een drieschijvenstelsel.
 • Het beginpunt van de hoogste tariefschijf blijft tot en met 2021 bevroren op het niveau van 2018 (€ 68.507).
 • Vanaf 2020 wordt het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in aanmerking wordt genomen versneld afgebouwd. De afbouw bedraagt vanaf 2020 3%-punt per jaar (2,95%-punt voor 2023). Per 2023 wordt het beoogde aftrektarief van 37,05% bereikt.
 • Voor de volgende grondslagverminderende posten gaat vanaf 2020 dezelfde tariefmaatregel gelden als voor aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning:
  • Ondernemersaftrek;
  • MKB-winstvrijstelling;
  • Terbeschikkingstellingsvrijstelling;
  • Persoonsgebonden aftrek.
   De tariefmaatregel is alleen van toepassing op belastingplichtigen die zonder dergelijke aftrekposten een belastbaar inkomen zouden hebben in de hoogste schijf.
 • Het percentage van het eigenwoningforfait wordt verlaagd. De verlaging van het (basis)percentage voor woningen met een waarde van meer dan € 75.000 vindt plaats in drie stappen van elk 0,05%-punt in de jaren 2020, 2021 en 2023. De verlaging van het percentage van het eigenwoningforfait is niet van toepassing op de bijtelling privégebruik woning die geldt voor tot het ondernemingsvermogen behorende woningen.
 • De voorwaartse verliesverrekeningsperiode in box 2 wordt verkort van negen naar zes jaar.
 • Het maximum van de algemene heffingskorting wordt in 2019, 2020 en 2021 geleidelijk verhoogd met in totaal € 358.
 • Het maximum van de arbeidskorting wordt verhoogd, de arbeidskorting gaat over een langer inkomenstraject oplopen en wordt steiler afgebouwd.
 • De opbouw van de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat gelijkmatiger plaatsvinden door deze vanaf het drempelinkomen geleidelijk vanaf nihil in plaats vanaf een vast bedrag te laten verlopen.
 • Het aanmerkelijk belangtarief in box 2 wordt verhoogd naar 26,25% in 2020 en naar 26,9% per 2021 (het regeerakkoord ging nog uit van 28,5%).
 • Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die inwoner zijn van een andere EU-lidstaat, EER-staat, Zwitserland of de BES-eilanden krijgen in voorkomende gevallen steeds recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit geldt ook voor de betreffende buitenlandse belastingplichtigen die een onderneming drijven met behulp van een vaste inrichting in Nederland.
 • Voor iemand die werkloos is en een ZW-uitkering ontvangt geldt het volgende. Per 2020 telt de ZW-uitkering niet langer mee voor de hoogte van de arbeidskorting. Voor mensen met een arbeidscontract voor bepaalde duur dat is beëindigd, uitzendkrachten die onder het uitzendbeding vallen en zwangeren die geen dienstbetrekking (meer) hebben en zich vóór hun zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek melden, geldt dat de ZW-uitkering niet langer meetelt voor de hoogte van de arbeidskorting én de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Voor mensen die een ZW-uitkering genieten op basis van een door henzelf bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgesloten vrijwillige verzekering geldt dat de ZW-uitkering wél meetelt als inkomen dat bepalend is voor de hoogte van de arbeidskorting én de IACK.
 • Het arrest van de Hoge Raad over de conserverende aanslag die bij emigratie wordt opgelegd (V-N 2017/38.9, TaxVisions editie 11 augustus 2017) wordt gecodificeerd. De Hoge Raad oordeelde dat het in de heffing betrekken van uitgaven voor lijfrenteaanspraken gedaan vóór 1 januari 1992 of in de periode 1 januari 2001 tot en met 15 juli 2009 en aanspraken en bijdragen ingevolge een pensioenregeling die vóór 16 juli 2009 niet tot het loon zijn gerekend, in strijd is met de goede verdragstrouw. In de wet wordt een compartimentering vastgelegd. 
 • Toeslagen: Er komt een compensatieregeling voor belanghebbenden die toeslagen moesten terugbetalen omdat een Bbz-lening in de berekeningsjaren 2014, 2015 of 2016 werd omgezet in een bedrag om niet. Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid zich te wenden tot de Belastingdienst/Toeslagen. Hun toeslagrecht wordt dan opnieuw beoordeeld.

Update 26-10-2018
Let op: Diverse wijzigingen in Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Belastingplan 2019.

Overige fiscale maatregelen 2019

 • Pleegvergoedingen
  Voorgesteld wordt de geldigheidsduur van de vrijstelling pleegvergoedingen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2020 in verband met evaluatie van de regeling. Zodra de vrijstelling structureel kan worden zal dit via een nota van wijziging op dit wetsvoorstel worden bewerkstelligd.
 • Fiscale begrenzingen verplichte beroeps- en bedrijfstakpensioenregelingen
  Voor fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw van zelfstandige beroepsbeoefenaren in verplichte beroeps- en bedrijfstakpensioenregelingen wordt voorgesteld om twee delegatiebepalingen aan te passen. De eerste wijziging ziet op het herstel van een omissie in verband met de AOW-inbouw. Dit wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015 aangepast. De tweede wijziging hangt samen met de toezegging om het mogelijk te maken dat een periode van afwezigheid wegens zwangerschap of bevalling fiscaal geen gevolgen hoeft te hebben voor de pensioenopbouw van zelfstandige beroepsbeoefenaren in een verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling.
 • Overtredersbegrip in de fiscaliteit
  Ingevolge de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit is het overtredersbegrip in de fiscaliteit uitgebreid met de doen pleger, de uitlokker en de medeplichtige. Deze mogelijkheid vervalt op grond van de in de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit opgenomen horizonbepaling met ingang 1 januari 2019. Omdat de Belastingdienst op dit moment nog te weinig gebruik heeft kunnen maken van het uitgebreide overtredersbegrip om de effectiviteit ervan te bepalen en te evalueren wordt voorgesteld om de in de horizonbepaling opgenomen vervaldatum vijf jaar op te schuiven en dus te vervangen door 1 januari 2024.
 • Toeslagen
  Overtredersbegrip in de fiscaliteit. Ingevolge de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit is in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) het overtredersbegrip voor de toeslagen uitgebreid met de doen pleger, de uitlokker en de medeplichtige. Deze mogelijkheid vervalt op grond van de in de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit opgenomen horizonbepaling met ingang 1 januari 2019. Omdat de Belastingdienst op dit moment nog te weinig gebruik heeft kunnen maken van het uitgebreide overtredersbegrip om de effectiviteit ervan te bepalen en te evalueren wordt voorgesteld om de in de horizonbepaling opgenomen vervaldatum vijf jaar op te schuiven en dus te vervangen door 1 januari 2024.

Update 26-10-2018
Diverse wijzigingen in Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019

Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

 • De energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil) worden ook in de jaren 2019 tot en met 2024 gecontinueerd.
 • Het aftrekpercentage van de EIA wordt verlaagd van 54,5% tot 45%.
 • Vanaf 1 januari 2020 wordt de waarde van het privévoordeel van de fiets van de zaak vastgesteld met behulp van een forfait. Uitgangspunt is een bijtelling van 7% van de oorspronkelijke nieuwwaarde. Een vergelijkbare regeling gaat gelden voor de onttrekking bij een tot het ondernemingsvermogen behorende fiets. Ook voor de resultaatgenieter gaat een vergelijkbare regeling gelden.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2018

16

Gerelateerde artikelen