Staatssecretaris Snel heeft de nota​​ naar aanleiding van het verslag en de nota​​ van wijziging inzake het ​Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.​

Nota van wijziging

Het wetsvoorstel Belastingplan 2019 wordt op dit moment slechts op één punt gewijzigd. De wijziging betreft een verduidelijking van de overgangsregeling met betrekking tot de verruiming van de sportvrijstelling. De overgangsregeling is van toepassing op koop-aannemingsovereenkomsten voor de bouw van sportaccommodaties die zijn gesloten voor 31 december 2018 en waarvan de bouw reeds is aangevangen voor 31 december 2018. Door de wijziging is de omzetbelasting die in verband met de bouw op of na 1 januari 2019 in rekening wordt gebracht aftrekbaar. Tevens vindt er geen herziening van omzetbelasting plaats op onroerende of roerende zaken voor zover de herziening het gevolg is van de verruiming van de sportvrijstelling, ook als de accommodatie na 1 januari 2019 in gebruik is genomen.

Nota naar aanleiding van het verslag

In de nota naar aanleiding van het verslag doet de staatssecretaris een aantal toezeggingen die nog verder moeten worden uitgewerkt.

Verlaging werkgeverslasten

Per 2020 is er een reservering getroffen van € 100 miljoen per jaar om werkgeverslasten op arbeid voor het MKB te verlichten. Vanaf 2021 is dit bedrag structureel € 200 miljoen per jaar. Over de concrete invulling wordt de Kamer zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Energielasten en koopkracht

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen is toegezegd dat samen met het CPB wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om de energielasten mee te nemen in de koopkrachtberekeningen. Ook hier wordt de Kamer nog over geïnformeerd.

Belastingrente en vennootschapsbelasting

Het kabinet streeft ernaar om het rekenen van belastingrente in de sfeer van de vennootschapsbelasting achterwege te laten als het aangiftebiljet vennootschapsbelasting na afloop van het boekjaar voor 1 juni is ingediend, in te voeren in 2020.

Overige toezeggingen

In 2019 zal de eigenwoningregeling worden geëvalueerd.

Andere punten die in de nota’s naar aanleiding van het verslag aan de orde zijn gekomen zijn:

Tariefmaatregel en alimentatieplichtige

Nu de tariefmaatregel ook van toepassing is op de aftrekbaarheid van betaalde alimentatie leidt dit tot een lagere draagkracht voor alimentatieplichtige. De Exportgroep Alimentatienormen heeft aangegeven hier rekening mee te houden bij de vaststelling van de alimentatienormen vanaf 2020. Voor bestaande alimentatieverplichtingen komen geen standaard afspraken.

Rekening-courantmaatregel

De aangekondigde rekening-courantmaatregel zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 worden aangeboden aan de Kamer. Uitgangspunt is dat de maatregel in 2022 in werking treedt.

Uitgestelde onderdelen

De inbrengdatum van de volgende onderdelen is uitgesteld:

  • Correctie box 2 tarief
  • Verkorten maximale looptijd 30% regeling

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2018

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 oktober

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen