In dit artikel staan alle wijzigingen op het gebied van de milieuheffingen uit het belastingpakket 2024.

Belastingplan 2024

 • De schijfgrens in de energiebelasting wordt gesteld op 1000 m3 in plaats van 1200 m3. De tarieven van de schijven worden niet aangepast. Dat betekent dat de tarieven van de nieuwe eerste en tweede schijf op 1 januari 2024 gelijk zijn en tot een verbruik van 170.000 m3 feitelijk één tarief geldt;
 • Er worden enkele nadere wetswijzigingen betreffende de nieuwe eerste schijf gas in de energiebelasting ingevoerd. Het gaat om:
  a. de hoogte van het blokverwarmingstarief en introductie van een forfaitaire
  teruggaveregeling bij blokverwarming;
  b. aanpassing van de bestaande regeling voor het blokverwarmingstarief; en
  c. verduidelijking van de kring van verzoekers die een teruggaveverzoek kunnen indienen bij blokverwarming.
 • De opsomming van duurzame warmtebronnen van de zogenoemde stadsverwarmingsregeling in de energiebelasting wordt geactualiseerd door deze aan te vullen met installaties die grotendeels gebruikmaken van aquathermie, een lucht-water-warmtepomp, gasvormige biomassa of een elektrische boiler;
 • Er wordt een expliciete wettelijke grondslag opgenomen die de informatieverstrekking van gegevens door energiebelastingplichtigen en begunstigden regelt. Hierdoor kan worden voldaan aan de informatieplicht richting de Europese Commissie ter controle van de goedgekeurde steunmaatregelen.

[Nieuwsbron]

Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

Het kabinet stelt aanvullend beleid voor om de emissiereductiedoelstelling van 2030 te halen. Het wetsvoorstel bevat 3 maatregelen:

 1. Afschaffen vrijstellingen energiebelasting voor metallurgische en mineralogische procedés per 1 januari 2025. De bijbehorende teruggaafregelingen worden ook afgeschaft. Voorgesteld wordt om een vrijstelling in de energiebelasting te introduceren specifiek gericht op de productie van waterstof door middel van elektrolyse;
 2. Afschaffen vrijstellingen kolenbelasting voor duaal en non-energetisch gebruik van kolen per 1 januari 2028. De bijbehorende teruggaafregelingen worden ook afgeschaft;
 3. Verhogen tarieven minimum CO2-prijs elektriciteitssector en de industrie per 1 januari 2024.

[Nieuwsbron]

Wetsvoorstel Fiscale Klimaatregelen glastuinbouw

Dit verzamelwetsvoorstel ziet op de afspraken over het verder beprijzen van aardgas en broeikasemissies in de glastuinbouw. Het betreft voorstellen voor de energiebelasting, het beperken van de vrijstelling voor elektriciteitsopwekking en een fiscale CO2-heffing in de glastuinbouw.

Afschaffen verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouwsector
Met het wetsvoorstel wordt voorgesteld de energiebelasting op twee punten te wijzigingen per 1 januari 2025. Ten eerste is het de bedoeling dat de verlaagde tarieven op gas voor de glastuinbouwsector worden afgeschaft in de periode van 2025 tot 2030. Ten tweede wordt de vrijstelling voor elektriciteitsopwekking in dezelfde periode beperkt.

Voor de geleidelijke afschaffing van de verlaagde tarieven is vereist dat ofwel de Europese Commissie (EC) volgend op een notificatie voldoende redenen ziet om de instandhouding van de verlaagde tarieven na 2024 toe te staan, ofwel de instandhouding van de verlaagde tarieven onder de gewijzigde Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) kan worden gebracht. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verkennende gesprekken gestart met de EC. In het geval de instandhouding niet aan de kaders zal voldoen worden de verlaagde tarieven per 1 januari 2025 afgeschaft.

Beperken vrijstelling elektriciteitsopwekking
Voor de energiebelasting geldt nu een vrijstelling voor het gebruik van aardgas en elektriciteit die wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit (hierna: inputvrijstelling). In de praktijk leidt deze vrijstelling ertoe dat aardgasgestookte WKK-installaties fiscaal voordelig zijn in gebruik. Deze installaties concurreren met meer duurzame alternatieven.

Op 1 januari 2030 zal de belasting voor het gebruik van aardgasgestookte WKK-installaties hetzelfde zijn als meer duurzame technieken. Er is gekozen voor een eenvoudige systematiek waarbij de vrijstelling afhankelijk is van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Hierdoor is volgens het kabinet sprake van weinig extra administratieve lasten voor opwerkkers van elektriciteit.

De outputvrijstelling zal vanaf 1 januari 2025 geheel volledig komen te vervallen. Dit heeft als gevolg dat elektriciteit die een exploitant opwekt met een WKK-installatie en vervolgens zelf gebruikt belast wordt met energiebelasting.

Om administratieve lasten voor kleine exploitanten en uitvoeringskosten voor de Belastingdienst te beperken worden exploitanten van kleinere installaties (tot 20 megawatt) anders behandeld. Elektriciteit voor eigen gebruik van deze exploitanten blijft onbelast terwijl de gasinput wel wordt belast met energiebelasting.

CO2-heffing glastuinbouw
Naast het geleidelijk afschaffen van voordelen in de energiebelasting en subsidie-instrumenten wil het kabinet vanaf 1 januari 2025 een fiscale CO2-heffing introduceren. Een fiscale heffing is volgens het kabinet een effectiever middel dan het huidige kostenvereveningssysteem omdat de heffing vooraf bekend is in plaats van achteraf. Ook verplicht het fiscale stelsel ondernemers om aangifte te doen van hun emissies. Ook draagt het bij aan draagvlak voor de doelstelling omdat het heffing betreft op basis van individuele uitstoot.

Het wetsvoorstel gaat uit van een tarief van 1,35 euro per ton CO2 in 2025 oplopend tot 6,80 euro per ton CO2 in 2030. Voor het Belastingplan 2025 wordt een nieuwe tariefstudie uitgevoerd. Het voornemen is om een geactualiseerd tariefpad vanaf 1 januari 2025 in te laten gaan.

[Nieuwsbron]

------------------------

Lees ook de wijzigingen uit het belastingpakket 2024 in de:

 1. Inkomstenbelasting
 2. Loonbelasting
 3. Vennootschapsbelasting
 4. Autobelastingen
 5. Vastgoed en eigen woning
 6. Formele belastingen

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Milieuheffingen

Dossiers: Prinsjesdag 2023

705

Gerelateerde artikelen