De NOB heeft gereageerd op het consultatiewetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel. Het consultatiewetsvoorstel is één van de drie voorstellen om belastingontwijking te bestrijden die ter internetconsultatie zijn aangeboden. De NOB doet de aanbeveling het voorstel te beperken tot gevallen van misbruik. De Orde signaleert dat het wetsvoorstel kan leiden tot belemmeringen van EU-verdragsvrijheden.

Op grond van het zakelijkheidsbeginsel wordt de fiscale winst van gelieerde vennootschappen vastgesteld alsof zij voor onderlinge transacties zakelijke voorwaarden toepassen. In gevallen waarin gelieerde vennootschappen voorwaarden overeenkomen die onzakelijk zijn, vindt er op basis van de huidige regels een opwaartse of neerwaartse aanpassing plaats van de fiscale winst. Op grond van het wetsvoorstel blijft een neerwaartse aanpassing buiten toepassing voor zover in het andere land geen corresponderende opwaartse aanpassing wordt gemaakt. Daarmee wordt voorkomen dat het bedrag aan winst gelijk aan de verrekenprijsaanpassing nergens in de heffing wordt betrokken. De NOB vraagt de wetgever in bepaalde gevallen te verduidelijken of en hoe het wetsvoorstel toepassing vindt en oog te hebben voor mogelijke overkill in het wetsvoorstel. Dit speelt in het bijzonder ten aanzien van de vraag wanneer sprake is van een kwalificerende corresponderende opwaartse aanpassing.

Verder vraagt de Orde om nadere toelichting op de overwegingen die ten grondslag liggen aan het voorstel om de afschrijving te beperken op bedrijfsmiddelen verkregen op een tijdstip gelegen binnen vijf jaar voor de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2022. Volgens de Orde moet terugwerkende kracht beperkt zijn tot de datum waarop belastingplichtigen met de reikwijdte van deze regeling bekend konden zijn (de startdatum van de internetconsultatie: 4 maart 2021).

Lees het gehele commentaar.

Implementatie slot ATAD2

De NOB heeft ook een reactie gegeven op het tweede wetsvoorstel dat wordt geconsulteerd. Het consultatiedocument Implementatie slot ATAD2 regelt de verdere invulling van de belastingplichtmaatregel voor zogenoemde omgekeerde hybride lichamen. Met het wetsvoorstel wordt wetgeving aangepast die al is ingevoerd maar nog niet in werking is getreden.

De NOB constateert dat in het voorstel is gekozen om een omgekeerd hybride lichaam volledig belastingplichtig te maken voor de vennootschapsbelasting. Indien en voor zover de vennoten in het buitenland het samenwerkingsverband (swv) als transparant zien, is het winstaandeel aftrekbaar. Deze systematiek geldt niet voor Nederlandse vennoten, deze zullen voortaan niet meer rechtstreeks in de heffing worden betrokken, maar worden belast als ware zij een aandeelhouder. 

Deze systematiek van volledige belastingplicht met aftrek voor de winst toerekenbaar aan vennoten die woonachtig of gevestigd zijn in een land dat het swv als transparant kwalificeert, levert vele knelpunten op. Zo kan het ongelijkheid opleveren tussen Nederlandse en buitenlandse vennoten die het swv als transparant kwalificeren voordat het swv als omgekeerde hybride wordt aangemerkt.

Lees het gehele commentaar.

Aanpassing kwalificatiebeleid rechtsvormen

De Orde komt in de loop van april met een reactie op het consultatievoorstel Wet aanpassing kwalificatiebeleid rechtsvormen. Dit is de derde maatregel tegen belastingontwijking die ter consultatie is ingediend.

 

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

  241
Gerelateerde artikelen