Het ministerie van Financiën geeft spoedig, naar verwachting vrijdag 4 november, uitsluitsel over mogelijke oplossingen voor de verwachte stroom van verzoeken tot ambtshalve vermindering van niet-tijdige bezwaarmakers box 3. Dit blijkt uit het overleg van donderdag 3 november van het departement met de koepelorganisaties SRA, NBA, RB, NOAB, en NOB.

De Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers waren ook vertegenwoordigd in dit overleg.
Deze partijen zijn al een tijd met het ministerie in overleg om tot oplossingen te komen voor de massale stroom aan brieven van niet-tijdige bezwaarmakers box 3. De koepelorganisaties willen voorkomen dat hun leden enorme aantallen brieven voor hun klanten moeten gaan opstellen. Het belang van het ministerie is om te voorkomen dat de Belastingdienst door de enorme hoeveelheid verzoeken tot ambtshalve vermindering vastloopt.

De partijen die overleg voeren met het departement willen onder meer invoering van een massaalbezwaarprocedure voor de jaren 2017-2020 om de werkdruk bij zowel de fiscus als de adviseurs te ondervangen. Met de herintroductie van een massaalbezwaarprocedure zoals die tot 2016 heeft gegolden, wordt ook bereikt dat een uitspraak in een dergelijke procedure voor iedereen gaat gelden, ongeacht of daadwerkelijk bezwaar is ingesteld door de belastingplichtige.

Mocht een massaalbezwaarprocedure geen optie zijn, dan ligt er ook een voorstel op tafel dat de termijn voor het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering 2017 met een jaar wordt verlengd. Die verzoeken moeten namelijk binnen vijf jaar bij de Belastingdienst worden ingediend, dus voor 2017 uiterlijk op 31 december 2022. Op die manier kan er worden gekeken naar digitale manieren om verzoeken tot ambtshalve vermindering in te dienen.

Aanleiding: het Kerstarrest Hoge Raad

De Hoge Raad gaf eerder op 24 december 2021, het zogeheten Kerstarrest, aan dat het box 3-stelsel in strijd is met de wet. In een later arrest gaf de hoogste rechterlijke instantie ook aan dat de groep niet-tijdige bezwaarmakers geen recht heeft op compensatie. Naar aanleiding daarvan heeft het ministerie van Financiën besloten alleen de groep tijdige bezwaarmakers voor box 3 te compenseren.

De groep die niet tijdig bezwaar heeft gemaakt, krijgt geen compensatie, aldus het ministerie. Die laatste groep dient nu massaal een verzoek in om ambtshalve vermindering, teneinde zo tot rechterlijke procedures te komen om alsnog hun recht te halen.

Lees ook het Dossier Box 3.

Bron: SRA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

32

Gerelateerde artikelen