De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht geen ambtshalve vermindering heeft verleend voor de IB-aanslagen 2017 en 2018. De gestelde onjuistheid van deze aanslagen volgt namelijk uit nieuwe jurisprudentie.

X geeft in zijn IB-aangiften 2015-2018 box 1 en box 3-inkomen aan. De inspecteur stelt de belastbare inkomens uit sparen en beleggen vast overeenkomstig de aangiften van X. X is het niet eens met de box 3-heffing. Hij stelt dat deze heffing moeten worden beperkt tot 30% van het in deze jaren daadwerkelijk genoten rendement. Omdat X de bezwaren buiten de bezwaartermijn heeft ingediend, verklaart de inspecteur de bezwaren niet-ontvankelijk. Vervolgens merkt hij de bezwaarschriften aan als verzoeken tot ambtshalve vermindering en wijst die verzoeken af. Hof Den Haag beslist dat de box 3-heffing in de jaren 2015 en 2016 op stelselniveau in strijd is met art. 1 EP EVRM. De box 3-heffing in de jaren 2017 en 2018 is in strijd met het discriminatieverbod van art. 14 EVRM, in verbinding met artikel 1 EP. Er is echter geen reden voor het hof om zelf in te grijpen. Verder maakt X niet aannemelijk dat hij wordt geconfronteerd met een individuele en buitensporige last. X gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht geen ambtshalve vermindering heeft verleend voor de IB-aanslagen 2017 en 2018. De gestelde onjuistheid van deze aanslagen volgt namelijk uit nieuwe jurisprudentie. Daarbij is dan van belang dat de minister na het Kerstarrest (Hoge Raad, 24 december 2021, nr. 21/01243, V-N 2022/2.3) niet bekend heeft gemaakt dat ten aanzien van onherroepelijk geworden aanslagen kan worden afgeweken van de in art. 45aa Uitv.reg. IB 2001 opgenomen voorwaarde over nieuwe jurisprudentie. De mogelijkheid van ambtshalve vermindering ontneemt aan de IB-aanslagen 2017-2018 niet het definitieve karakter.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 13

Wet inkomstenbelasting 2001 9.6

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Instantie: Hoge Raad

Editie: 23 mei

102

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen