Het ministerie van Financiën heeft onlangs een internetconsultatie afgesloten over een wijziging van de voorwaarden van de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting. De organisatie van kleine accountantskantoren SRA vindt het motief voor de beoogde wijziging 'niet valide' en begrijpt niet waarom de reikwijdte van de vrijstelling moet worden ingeperkt.

Met de aanpassing wil het ministerie de handhaafbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren en de voorwaarden van de splitsingsvrijstelling meer in overeenstemming brengen met de andere ondernemingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting.

In de conceptregeling stelt het kabinet drie nieuwe voorwaarden voor om de splitsingsvrijstelling te kunnen gebruiken: de ondernemingseis, de voortzettingseis en de aanhoudingseis. 

Met deze beperking komt het ministerie volgens de SRA terug op een eerder uitgangspunt om aan te sluiten bij de criteria om een juridische splitsing in de inkomsten- en vennootschapsbelasting te faciliteren omdat dit uitgangspunt zou leiden tot onterechte facilitering van sommige reorganisaties. Volgens de kantorenorganisatie kunnen het ministerie en de Belastingdienst dit vermoeden echter niet hard maken.

Ook is de SRA kritisch over de veronderstelling dat de toetsingscriteria uit de fusierichtlijn te ruim zouden zijn. Er is namelijk onvoldoende grond voor de wijziging omdat het lastig is aan te tonen dat een splitsing in overwegende mate is gericht op het ontgaan van overdrachtsbelasting.

"Wanneer een reorganisatie niet in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen, zou belastingheffing achterwege behoren te blijven", schrijft de SRA over de reorganisatievrijstelling. "Fiscale facilitering van reorganisatievrijstellingen in de diverse heffingswetten moeten op basis van dezelfde criteria plaatsvinden. Een verschil tussen de criteria voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting enerzijds en, waar het deze consultatie betreft, de overdrachtsbelasting anderzijds achten wij onwenselijk."

Tot slot signaleert de SRA in haar commentaar (pdf) dat de consultatie geen informatie geeft over de beoogde ingangsdatum.

Bron: SRA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

194

Gerelateerde artikelen