De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2020 iets omhoog. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,01 procentpunt omhoog naar 0,76%. Bij de Ziektewet is de stijging groter, hier gaat de gemiddelde premie met 0,09 procentpunt omhoog, naar 0,52%.

De nieuwe premies voor de WGA en ZW voor 2020 zijn bekend gemaakt in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020. De Belastingdienst stuurt eind 2019 aan elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.

Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor deze verzekeringen heeft de werkgever de keuze om het risico privaat af te dekken als eigenrisicodrager of om zich publiek te verzekeren via de Werkhervattingskas van het UWV.

Gevolgen herindeling uitzendwerkgevers voor Ziektewetpremies

De stijging van de gemiddelde Ziektewetpremie wordt veroorzaakt door een stijging van de Ziektewetlasten en de financiering van de staartlasten Ziektewet per 1 januari 2020. Staartlasten zijn uitkeringen die ontstaan zijn bij werkgevers die inmiddels eigenrisicodrager zijn, maar ten tijde van het ontstaan van de uitkering nog publiek verzekerd waren. Uit de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op 1 januari 2020 en het daarmee gepaard gaande verdwijnen van de Sectorfondsen, vloeit voort dat zogenaamde staartlasten Ziektewet vanaf 2020 worden betaald uit de Werkhervattingskas.

De grootste gevolgen voor de gedifferentieerde premies Ziektewet heeft het herindelen van alle uitzendwerkgevers in sector 52 Uitzendwerkgevers. De hogere Ziektewetpremies zouden kunnen leiden tot een toename van het eigenrisicodragerschap bij deze werkgevers. Een grote uitzendwerkgever lijkt echter de omgekeerde beweging te maken en te kiezen voor een terugkeer naar een publieke Ziektewetverzekering bij UWV. UWV gaat de redenen voor deze minder voor de hand liggende keuze onderzoeken. Werkgevers hebben nog tot 1 oktober de tijd om hun keuze voor privaat of publiek te bepalen.

Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal 74% met een stijging en 18% met een daling van de premie Ziektewet te maken krijgen. Voor 8% blijft de premie Ziektewet gelijk.

Effect stijging WGA-lasten gering

Het gemiddeld premiepercentage WGA 2020 stijgt slechts heel licht. Weliswaar stijgen de WGA-lasten in 2020, maar onder andere doordat de publiek verzekerde loonsom ook sterk groeit, is het effect op het gemiddelde percentage beperkt. Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 56% te maken met een stijging van de WGA-premie, 41% met een daling en voor 3% blijft de premie gelijk.

Bron: UWV

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing, Sociale zekerheid ziektekosten, Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid

17

Gerelateerde artikelen