Werkgever en assurantietussenpersoon hebben een zorg- en waarschuwingsplicht bij wijziging van de pensioenregeling.
Dat blijkt uit een uitspraak van Hof Den Haag (16 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:231). De werkgever heeft het voornemen om de pensioentoezegging op basis van eindloon te vervangen door een pensioenregeling op basis van beschikbare premies. De werkgever heeft zijn assurantietussenpersoon gevraagd om een toelichting te geven op de wijziging van de pensioenregeling. De werknemers gaan akkoord met de wijziging en de waardeoverdracht van het opgebouwde pensioenkapitaal naar de nieuwe regeling. Een jaar later stellen zij de werkgever aansprakelijk voor geleden pensioenschade als gevolg van de wijziging.
 
Het hof stelt dat het verschil tussen de oude (eindloon)regeling en de nieuwe (beschikbare premie) pensioentoezegging de werknemers (accountants) gezien hun kennis en ervaring voldoende duidelijk is. De werkgevers is hier niet tekortgeschoten in de informatievoorziening.
 
Ten aanzien van de waardeoverdracht komt het hof tot een andere conclusie. De werkgever schiet tekort omdat niet voldoende is gewezen op het grote risico van de waardeoverdracht waarbij gegarandeerde pensioenaanspraken transformeren in een onzeker pensioen. Het hof veroordeelt de werkgever tot schadevergoeding.

Belang voor de praktijk

De uitspraak van het Hof Den Haag bevestigt eens te meer dat het wijzigen van een pensioentoezegging zorgvuldig moet gebeuren. Goed werkgeverschap schrijft voor dat de gevolgen van de wijziging helder worden gecommuniceerd.
 
Vrijwaring
De onderhavige zaak heeft nog een interessant vervolg. De werkgever heeft de assurantietussenpersoon, die namens hem de werknemers heeft voorgelicht over de wijziging van de pensioentoezegging, in vrijwaring opgeroepen. Oproepen in vrijwaring wil zeggen dat de gedaagde in een gerechtelijke procedure een derde partij bij de procedure betrekt omdat die ook met de zaak te maken heeft. Met als doel om eventuele negatieve gevolgen van de uitkomst, zoals in dit geval de schadevergoeding, op die derde partij te verhalen.
 
Assurantietussenpersoon schadeplichtig
Het hof stelt dat een redelijk handelend en redelijk bekwaam tussenpersoon/pensioenadviseur, als hij in opdracht van en namens de werkgever de werknemers informeert, de werknemers niet alleen voldoende en juiste informatie geeft, maar hen ook waarschuwt voor aan de overgang verbonden risico's. Het hof is van mening dat daarin is tekortgeschoten en veroordeelt de assurantietussenpersoon tot het betalen van een schadevergoeding aan de werkgever.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

9

Gerelateerde artikelen