De 17e voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen geeft inzicht in de voortgang van het herstel voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Om bezwaren verder te versnellen liggen een aantal onorthodoxe maatregelen op tafel, zoals het afdoen van bezwaren met een schikkingsvoorstel.

Veel ouders moeten lang wachten als zij in bezwaar komen tegen de integrale beoordeling van hun dossier. Daarom geeft de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (hierna: UHT) ouders nu de mogelijkheid om hun zienswijze te geven voordat een beschikking wordt opgesteld. Ook is de capaciteit van de bezwaarafdeling uitgebreid en wordt mediation ingezet. Om bezwaren sneller af te handelen wordt ook gezocht naar onorthodoxe maatregelen, zoals het afdoen van bezwaren met een schikkingsvoorstel, zoals eerder is gedaan bij de hersteloperatie in Groningen.

Van alle aangemelde ouders, 68.921 in totaal, is van 61% de integrale beoordeling nu afgerond. Het is de verwachting dat dit percentage eind 2024 stijgt naar 75% en de rest in 2025 wordt afgerond. Ongeveer 4% van de aangemelde ouders wacht momenteel nog op de uitkomsten van de eerste toets. De verwachting is dat eind 2024 alle eerste toetsen zijn afgerond.

De uitvoering van de schuldenproblematiek verloopt volgens de staatssecretaris voortvarend. Bij circa 97% van de publieke schulden van gedupeerde ouders en (ex)toeslagpartners die in aanmerking komen, heeft kwijtschelding plaatsgevonden. Tot eind april 2024 betreft dit een bedrag van € 746 miljoen aan publieke schulden. Ook heeft Sociale Banken Nederland €185,7 miljoen euro uitbetaald.

De voortgangsrapportagen en de begeleidende brief van de staatssecretaris geven verder uitleg over de stand van zaken omtrent de kindregeling, de regeling voor ex-toeslagenpartners, de nabestaandenregeling en de brede ondersteuning. In overleg met de gemeenten zijn aanvullende afspraken gemaakt over onder andere het hulpaanbod, het terugdringen van wachttijden en het verbeteren van informatie-uitwisseling met gemeenten.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 4 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

281

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen