Advocaat-generaal Wattel concludeert dat het hof ten onrechte ongemotiveerd voorbij is gegaan aan de vraag of de door zijn uitspraak ontstane volgtijdige combinatie van de twee regimes (TWA en tonnage) voor de zeescheepvaart mogelijk niet-aangemelde staatsteun zou opleveren. De A-G adviseert de Hoge Raad vervolgens om de zaak zelf af te doen.

X nv neemt sinds 2009 deel in een aantal scheepvaart-cv's. In 2009 maakt X bv gebruik van de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving (TWA) met betrekking tot de investeringen in de cv's. Eind 2010 verzoekt X nv de inspecteur om toepassing van het tonnageregime per 2 maart 2010. De inspecteur wijst het verzoek af. Volgens de inspecteur moet X nv het verzoek namelijk in 2009 indienen. Verder stelt de inspecteur dat het tonnageregime alleen per 1 januari kan ingaan en dat de Europese Commissie de combinatie van TWA en tonnageregime als verboden staatssteun zal aanmerken. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X nv het verzoek om toepassing van het tonnageregime tijdig heeft ingediend. Dat X nv in 2009 reeds willekeurig afschrijft op haar investeringen acht de rechtbank niet van belang. Volgens de rechtbank moet bij de beantwoording van de vraag in welk jaar een onderneming winst uit zeescheepvaart gaat genieten, namelijk worden aangeknoopt bij het jaar waarin één of meer schepen van die onderneming daadwerkelijk binnen de zeescheepvaart worden gebruikt. In casu moet daarom worden aangesloten bij de daadwerkelijke exploitatie van MS A per 2 maart 2010. De rechtbank stelt vervolgens, aan de hand van de wettekst en de wetsgeschiedenis, vast dat het tonnageregime per 1 januari 2010 van toepassing is, en niet per 2 maart 2010. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X nv pas op 2 maart 2010 voldoet aan alle voorwaarden, zodat pas per die datum sprake is van ‘winst behaald met de exploitatie van een schip bestemd voor het vervoer van zaken of personen in het internationale verkeer over zee', als bedoeld in artikel 3.22 lid 4 onderdeel a sub 1 Wet IB 2001. Het verzoek om toepassing van het tonnageregime is dan ook tijdig ingediend. Vervolgens stelt het hof vast dat de rechtbank terecht het tonnageregime per 1 januari 2010 laat ingaan. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat het hof ten onrechte ongemotiveerd voorbij is gegaan aan de vraag of de door zijn uitspraak ontstane volgtijdige combinatie van de twee regimes (TWA en tonnage) voor de zeescheepvaart mogelijk niet-aangemelde staatssteun zou opleveren. Vervolgens wijst de A-G er op dat X nv het tonnageregime niet wil toepassen als dat zou inhouden dat zij geen gebruik kan maken van de TWA. De A-G adviseert de Hoge Raad dan ook om de zaak zelf af te doen. X nv kan dan afschrijven, als aan de voorwaarden wordt voldaan, en het tonnageregime is niet van toepassing.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.22

Wet inkomstenbelasting 2001 3.34

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Editie: 11 november

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  42
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen