Hof Amsterdam oordeelt dat de rechter niet hoeft in te grijpen ten aanzien van het geconstateerde rechtstekort. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

Uit spontaan door de Duitse autoriteiten verstrekte informatie is de inspecteur op de hoogte gekomen van een bankrekening in Luxemburg van Y, de echtgenote van X. Omdat van deze rekening geen opgaaf is gedaan in de IB-aangiften legt de inspecteur navorderingsaanslagen IB/PVV 2006-2015 op, waarbij het spaartegoed bij X en Y voor 50% wordt toegerekend aan de grondslag uit sparen en beleggen. X is het hiermee niet eens en is van mening dat de box 3-heffing in strijd is met art. 1 EP EVRM.

Hof Amsterdam (V-N 2022/26.1.1) oordeelt, onder verwijzing naar HR 14 juni 2019, 17/05606, V-N 2019/30.5, dat de rechter niet hoeft in te grijpen ten aanzien van het geconstateerde rechtstekort. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat in de jaren 2006-2015 terughoudendheid past ten opzichte van de wetgevende macht. Omdat X niet onderbouwt, waarom in zijn ogen sprake is van een individuele en buitensporige last, maakt hij niet aannemelijk dat zich bij hem een zodanige last heeft voorgedaan. Verder is het niet juist, zoals X stelt, dat al sprake is van een individuele en buitensporige last, wanneer het werkelijke rendement op de spaarrekening lager is dan de daarover verschuldigde belasting in box 3. Dit blijkt uit het arrest HR 2 juli 2021, 20/02453, V-N 2021/29.9. Het beroep op het Kerstarrest (HR 24 december 2021, 21/01243, V-N 2022/2.3) verwerpt het hof ook. Dit arrest heeft betrekking op de vermogensmix in de box 3-heffing sinds 2017. X' hoger beroep is ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

Lees ook het thema Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen

Dossiers: Box 3

Instantie: Hoge Raad

Editie: 13 juli

26

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen