Advocaat-generaal Ettema concludeert dat het hof zijn oordeel dat het vrije kapitaalverkeer zich ertegen verzet dat een bbi niet in aanmerking kan komen voor de afdrachtvermindering, onvoldoende heeft gemotiveerd. De A-G verwijst daarbij naar het arrest van de Hoge Raad van 9 april 2021, waarin is beslist dat geen sprake is van een beperking van het vrije kapitaalverkeer.

X is een naar Duits recht opgericht Publikum Sondervermögen en is in Duitsland subjectief vrijgesteld van winstbelasting. X ontvangt dividenden van in Nederland gevestigde vennootschappen waarop dividendbelasting is ingehouden. X verzoekt om teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting over de jaren 2006 - 2014. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X, voor de jaren waarin de teruggaafregeling geldt, onvergelijkbaar is met in Nederland gevestigde fiscale beleggingsinstellingen. X heeft dan geen aanspraak op teruggaaf van dividendbelasting. Voor de jaren waarin de afdrachtverminderingsregeling geldt, is volgens het hof sprake van een beperking van het vrije kapitaalverkeer doordat een fbi wel, maar een buitenlandse beleggingsinstelling niet in aanmerking kan komen voor deze regeling. X heeft desondanks geen recht op teruggaaf, omdat hij objectief onvergelijkbaar is met een fbi op het punt van de dooruitdelingseis. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank. Beide partijen gaan in cassatie.

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat het hof zijn oordeel dat sprake is van een beperking van het vrije kapitaalverkeer onvoldoende heeft gemotiveerd. De A-G verwijst daarbij naar het arrest van de Hoge Raad van 9 april 2021 (19/00104, V-N 2021/17.10), waarin is beslist dat geen sprake is van een beperking van het vrije kapitaalverkeer. De A-G adviseert de Hoge Raad dan ook om het beroep in cassatie van X ongegrond te verklaren. Er wordt nog wel ingegaan op de situatie dat het vrije kapitaalverkeer zich er wél ertegen verzet dat een bbi niet in aanmerking kan komen voor de afdrachtvermindering. Dat leidt echter niet tot een andere conclusie.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 28

Wet op de dividendbelasting 1965 10

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Europees belastingrecht, Dividendbelasting

Editie: 6 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

255

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen