De kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting neemt het standpunt in dat ook bij een informatieverplichtingsverzuim ex art. 4 lid 11 Wet DB de inhoudingsvrijstelling dividendbelasting kan worden toegepast. Wel kan bij een informatieverplichtingsverzuim een verzuimboete opgelegd worden.

Aan de kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting is de vraag voorgelegd of het niet of niet tijdig voldoen aan de informatieverplichting van art. 4 lid 11 Wet DB  tot gevolg heeft dat de inhoudingsvrijstelling van art. 4 lid 2 Wet DB niet kan worden toegepast. De kennisgroep neemt het standpunt in dat de inhoudingsvrijstelling kan worden toegepast, ook als is er sprake van een informatieverplichtingsverzuim. Als onderbouwing voor het standpunt wijst de kennisgroep naar het imperatieve karakter van de inhoudingsvrijstelling – indien aan de materiële voorwaarden voor de inhoudingsvrijstelling wordt voldaan mag de inhoudingsplichtige geen dividendbelasting inhouden. Daarnaast is de kennisgroep van mening dat een verplichte opgaaf als voorwaarde voor de toepassing van inhoudingsvrijstelling in strijd is met Europees recht en het doel en de strekking van art. 4 lid 11 Wet DB. De informatieverplichting is bedoeld om de inspecteur van benodigde informatie te voorzien om de achterwege gebleven inhouding te kunnen beoordelen. Als niet aan de informatieverplichting wordt voldaan kan een verzuimboete worden opgelegd.

Wetsartikelen:

Wet op de dividendbelasting 1965 4

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Dividendbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 5 april

37

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen