De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen VPB van de Belastingdienst heeft de vraag beantwoord of ook de zich voorbij de laagwaterlijn bevindende wateren die volgens internationaal recht als binnenwateren gelden, als zee kwalificeren overeenkomstig art. 3.22 lid 12 Wet IB 2001.

Een belastingplichtige wil het tonnageregime toepassen. Dit vereist onder meer dat de werkzaamheden van belastingplichtige plaatsvinden op zee. Onder ‘zee’ wordt verstaan "alle wateren die zich bevinden voorbij de laagwaterlijn van de kust”. De werkzaamheden van belastingplichtige vinden plaats (ver) buiten de laagwaterlijn van de kust. In sommige gevallen gelden deze wateren volgens internationaal recht toch als binnenwateren en dus niet als zee, omdat de staat waarin de wateren zijn gelegen deze als binnenwater kwalificeert en deze staat hiertoe bevoegd is krachtens het VN Zeerechtverdrag (UNCLOS).

Volgens de kennisgroep kwalificeren wateren, zoals baaien, zeearmen en kustwateren, die zich bevinden voorbij de laagwaterlijn van de kust als zee. De wettekst is eenduidig.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Wet inkomstenbelasting 2001 3.22

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 5 april

28

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen